Czech Republic

Trable Andělské pěsti. Asi půjdu do práce, uvažuje boxerka Bytyqi

„Jsem na hrozné životní køižovatce a nevím, co a jak dál. Všechno se stoplo, žijeme z rezerv,“ líèí Andìlská pìst. „Uvažuju, že od záøí už nastoupím normálnì do povolání, budu k tomu box nìjak plácat a uvidím, jak to pùjde skloubit.“

Naposledy boxovala v ostrém zápase koncem listopadu loòského roku v Kladnì. Díky vıhøe nad Mexièankou Anou Arrazolovou obhájila svìtovı pás organizace WBC v lehké minimuší váze do 46,27 kg.

Od té doby nic. Pandemie koronaviru drancuje i boxerskı svìt, Bytyqi dokonce covid-19 chytila.Už to není žádné tajemství. Nešlo o složitı prùbìh. Nejhorší bylo, že mì na mìsíc zavøeli doma do izolace a byla jsem absolutnì bez pohybu, tréninky nulové. A já mám doma sklony k tloustnutí,“ doznala. „Teï mám nìjakıch 55 kilo, ale pøiznám se, že pøes koronu jsem byla témìø na šedesáti, což je už docela mazec. Šlo to hodnì rychle nahoru.“

Pøestup Ústeèanky do vyšší váhy to ovšem neznamená. „Už mám pìt šest kilo dole, postupnì to shazuju.“ A èas ji netlaèí. Bohužel. „Není naplánovanı žádnı další zápas. Je ve hvìzdách, kdy pùjdu do ringu.“

Šla do nìj už v pátek bìhem boxerského odpoledne v ústecké Hospùdce Eden, jenže jen v rámci sparingu s Nìmkou Larou Ochmannovou.

„Soupeøku neznám, je z vyšší váhy, i když já na ní aktuálnì jsem taky. Ale na ty jejich bomby zvyklá nejsem,“ odfoukla si. „Pro mì jsou tyhle sparingy super, cviènì si zazápasím, držím si nìjakou formu, dává mi to strašnì moc. Trochu mi to pøipodobòuje adrenalin velkıch zápasù, kterı mi hroznì chybí. Jak já už se tìším na vážení a všechny ty vìci okolo!“

Jenže ty jsou zatím v nedohlednu. „Není možnost akcí nad pìt set lidí, tedy ani velkıch galaveèerù. Modlím se, aby se nerozjela druhá vlna koronaviru a mohli jsme v prosinci zápasit. Ale spíš to je nereálné a bude to až pøíští rok,“ tuší Bytyqi.

Její trenér Lukáš Koneènı cítí, že doba zápasového temna se nebezpeènì natahuje. „Jako trenér i manažer pro ni nìco potøebuju. Je to hodnì na hranì, aby ji tréninky bavily. Pøemıšlím, že v záøí uspoøádám kvalitnìjší akci,“ prozradil.

Ale top zápas, tedy obhajoba svìtového pásu, to nejspíš nebude. „Asi by to bylo možné, jenže prùšvih je, že nedokážu sehnat adekvátní soupeøku. V úvahu pøichází nìkdo z Mexika, Kolumbie. A já se bojím, že zaplatím letenku a nebude to. A když bude smìt pøijít jen 500 lidí, nedostanu zpátky prachy, které do toho investuju,“ uvažuje Koneènı.

Stále neporažená 24letá profiboxerka to chápe: „Bez lidí to pro nás nemá smysl. Je v tom utopenıch hodnì penìz a nic se nevrátí zpátky. Kdo by to poøádal? Èekáme, jak se situace u nás i v celém svìtì vyvine. První dvì obhajoby od korony probìhly teï v Mexiku a Americe, další v plánu nejsou, všechno je pozastavené.“

Pøišla i o každoroèní sjezd šampionù WBC. „Bude jen nìjakı online. Všechno je takovı špatnı...“

Pøiznává, že motivaci hledá tìžko. Nemá se k èemu upnout. „Trénujeme s vidinou zápasù, obhajob. A najednou jsme bez cíle, bez motivace. Kolikrát vstát na trénink a pøemoct se je složité, ale dìlám to srdcem a stále chodím ráda,“ svìøila se. Nad vodou ji drží i Koneènı. „Nenechá mì odpoèívat a padnout. Teï jsme mìli soustøedìní a na nìm tøífázovou døinu. Aspoò je prostor pilovat techniku, vychytat nedostatky. A musíme doufat, že se to zlomí.“

Když se to nestane brzy, uchılí se Bytyqi k ergoterapii, kterou vystudovala. „Vracela bych postižené zpátky do života, tøeba po amputacích.“

Football news:

Atletico defender Jimenez has contracted the coronavirus. The club canceled morning training as a precaution
Canidia about Messi: Leo gets lost and suffers when his team is not the best on the field
Lampard confirmed that goalkeeper Mendy is undergoing a medical at Chelsea
Neymar and defender Marcel Gonzalez can get up to 10 matches suspended
Manchester City - the first Premier League club to win the 1st match in 10 consecutive seasons
Bartomeu has suspended Suarez's transfer to Atletico. He doesn't want to let a player go to a competitor for free
Robinson on bale: one of the 10th anniversary deals for Tottenham and a world-class player