Czech Republic

Titul Strom roku vyhrála jabloň u hostince U Lidmanů v Machovské Lhotě

Nadace Partnerství vyhlásila vısledky ankety na èeskı Den stromù. Kvùli protiepidemickım opatøením k tomu poøadatelé zvolili podveèerní stream. Záznam a vısledky jsou na webu stromroku.cz.

Nejvìtší radost tak putuje do Machovské Lhoty. V šesti lidech a s rouškami tam èekali na verdikt u poèítaèe pøímo v hostinci U Lidmanù, na jehož zahrádce roste vítìzná jabloò odrùdy kožená reneta zimní. Jabloò pobrala víc než tøetinu hlasù v anketì.

„Za jinıch okolností by v dobì vyhlašování byla hospoda plná. Strom roku je pøedevším záležitost komunity a tady u nás se podílelo hodnì lidí. Urèitì neskonèíme tím, aby si každı zvl᚝ vyslechl on-line vısledky. Až bude pøíhodná doba, potkáme se,“ slibuje projektová manažerka spolku Místní akèní skupina (MAS) Stolové hory Mirka Soldánová, která díky svım vıletùm po kraji pøišla s nápadem nominovat právì jabloò.

„Nepromıšleli jsme zatím, jak bychom titulu využili. Podnikli jsme propagaèní akce pro jabloò na vıstavách nebo trzích, takže možná bychom mohli pokraèovat pøi setkání pod jabloní nebo v prostøedí internetu. Pøíležitost bude také pøi vısadbì novıch stromù, na které bychom mìli dostat díky ocenìní v anketì peníze,“ odhaduje místostarosta Police nad Metují Jiøí Škop (ODS), pøedseda MAS Stolové hory.

Ta jabloò do ankety pøihlásila spolu s obcí Machov, školami, zahrádkáøi a dalšími spolky.

Podpoøil je i syn majitele pùvodního hostince U Lidmanù. „Moji rodièe si hostinec pronajali v roce 1945. Když jsem se tehdy v øíjnu narodil, mùj otec prı jabloò na podzim zasadil. Pamatuji si, že v malém sadu rostla i jarní ‚sklenìná‘ jablka, další dvì jablonì jsme mìli i na druhém konci hospody,“ vyprávìl bıvalı hostinskı Jaroslav Lidman, kterı se pøímo v hospodì narodil.

Vısledky ankety Strom roku 2020

Jabloò u Lidmanù - 2191

Lípy v Høebenech - 1029

Hugo z Lednice - 490

Otec lesù – Vrakodávnı veledub - 332

Praskoleská lípa - 320

Lípa sv. Jana Nepomuckého - 315

Èerná dáma - 289

Strom rodákù - 250

Janovská tisíciletá lípa - 231

Jilm u gymnázia - 162

Javor z Velké Lhoty - 153

Roškopovská babyka - 91

Celkem hlasù - 5853

Hostinec po válce provozovali jeho rodièe. V roce 1953 jim ho komunisté znárodnili, pøesto tam jako hostinští dál pùsobili. Poté jej pøevzala švagrová, která hospodu vedla až do roku 1990. Jaroslav Lidman s manželkou poté podnik restituovali a vedli ho do roku 2008.

Právì kolem hostince v malebné pohranièní vesnièce se odehrává už desítky let pestrı spoleèenskı ruch. Hrávali tu ochotníci, scházely se tu party trampù. Nyní je útoèištìm pro lhotské Zpívánky, štamgasty „senátory“, hasièe, vèelaøe èi myslivce.

Míøí sem už i nìkteøí turisté z polské strany hranice. Vesnice totiž sousedí s národním parkem Góry Sto³owe s vyhlášenımi skalními mìsty na Boru a Hejšovinì.

Podle pamìtníkù byly ve 20. letech minulého století na místì u hostince vysazeny ètyøi jablonì. Když poslední z nich zaèala chøadnout, zachránìná vìtev dala život té souèasné. Stromy se tehdy vozily z druhé strany hranice ze vsi Kaltwasser (Studená Voda), protože byly odolnìjší vùèi zdejšímu poèasí.

Venkovní zahrádka s jabloní se otevøela hostùm až teprve v polistopadové éøe, døíve byla soukromá. Letos je jabloò obalena jablky.

Štrúdl z jablek Stromu roku

„My tu peèeme štrúdl normálnì, ale teï bychom mohli podávat štrúdl z jablek Stromu roku. Pro nás i obec by jabloò mohla bıt novou turistickou atrakcí. Zdali to skuteènì pøitáhne lidi, to ale netuším,“ podotkl už døíve souèasnı hostinskı Petr Šturm.

Tøebaže se letos poprvé hlasovalo pouze zasláním tøicetikorunové dárcovské DMS, lidé poslali jabloni pøes 2 tisíce hlasù. Díky hlasování se sešlo 190 tisíc korun.

20. øíjna 2020

„Peníze získané prostøednictvím DMS a on-line hlasování putují na vısadbu a péèi o stromy a aktivity s tím spojené. Vítìzná jabloò si navíc odnese poukaz na arboristické ošetøení stromolezcem a postupuje do zimního kola o Evropskı strom roku, kterı naposledy ovládla Chudobínská borovice z Vysoèiny,“ øekla koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža z Nadace Partnerství.

Na jaøe pøíštího roku otevøe nadace grantovou vızvu Sázíme budoucnost urèenou všem letošním finalistùm a držitelùm titulu Strom hrdina. Anketa se koná pod záštitou ministra životního prostøedí Richarda Brabce. Nadace Partnerství se anketou snaží podporovat a motivovat veøejnost k péèi o vıznamné stromy a k novım vısadbám.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona