Czech Republic

Tiché vítání šampionky. Ani v Novém Městě se Davidová aplausu nedočká

Ale nebyl tu nikdo, kdo by 16 dní starı úspìch èeské biatlonistky ocenil. Davidová v jedné z nejhorších štafet v historii zemì sice vytáhla èeskou vlajku z 19. pøíèky na 15., pìt (!) trestnıch kol Lucie Charvátové ale znamenalo až 18. místo v cíli.

I tak je velká škoda, že u toho nemohli bıt fanoušci, kteøí by Davidovou ve Vysoèina Arenì patøiènì pøivítali.

„Trochu mì to mrzí. Pøed rokem jsem si nemyslela, že to tady bude vypadat stejnì. Snad to brzo skonèí,“ líèila v cíli.

Jako kdybych nic nevyhrála

Po návratu ze zlaté Pokljuky ji neèekalo žádné uvítání na námìstí, žádná velká party. Svou zlatou medaili dokonce neukázala ani rodinì, kterou kvùli ochranì ani poøádnì nevidìla.

„Návrat domù ze šampionátu byl dost pracovní. Dorazila jsem pozdì veèer, pak další den dopoledne prala, odpoledne jsem mìla od jedné do sedmi online školu. Alespoò jsem dostala tiramisu a dort,“ líèila mistrynì svìta. „Trochu mì mrzí, že jsem pøišla o nìjaké oslavy. Vlastnì to byl úplnì normální návrat domù, jako kdybych nic nevyhrála.“

Pøitom spoustì sportovcù podobnı vısledek zmìní život.

„Ale Makuli ne,“ je pøesvìdèen fotograf Petr Slavík, kterı s tımem bìhem zimy tráví každı den a prostøedí i závodníky tedy dobøe zná. „Zrovna jsme se o tom bavili a sama øíkala, že jí ten závod pøijde strašnì vzdálenı. Že to vùbec neøeší. Asi i absence fanouškù hraje roli, že si to tolik neuvìdomuje. Doba nepøeje tomu, aby úspìch èlovìk víc prožíval, je to miò intenzivní.“

A to i z marketingového hlediska. Titul mistra svìta z vás pro sponzory automaticky dìlá o dost zajímavìjší personu, ale souèasná situace ani podepisování novıch smluv pøíliš nenahrává.

„Cenu to Markétì urèitì zvedne. Jen zatím pøípadnou spolupráci nebyl èas øešit. Vrátili jsme se ze šampionátu, byli v karanténì a teï lítáme kolem svìáku. Navíc, na uzavírání smluv teï není úplnì ideální doba, když je všechno zavøené. Lidé se nemùžou potkávat a podobné vìci se po telefonu moc dojednávat nedají,“ øíká šéf èeského biatlonu Jiøí Hamza, zároveò manažer Davidové.

Podle nìj je dùležité, aby podobné vısledky zopakovala a stabilizovala svou vıkonnost, èili se držela mezi úplnou elitou. Pak cena Davidové poroste ještì vıš. „V takovém pøípadì bude Markéta spolu s Ester Ledeckou nejatraktivnìjší èeskou sportovkyní v zimních sportech, marketingová hodnota mùže letìt obrovsky nahoru,“ øíká Hamza. „Je chytrá, skvìlá, má všechny pøedpoklady k tomu, aby byla marketingovì úspìšná.“

Konì a vysokoškolské studium

A ví to i sama biatlonistka, která nelétá v obláècích. „Byla bych nerada, aby šlo jen o jeden takovı vısledek, vıkøik do tmy. I proto jsem opatrná a pøipadá mi, že bych nemìla moc jásat,“ øíká.

Stojí pevnì nohama na zemi. Možná i proto, že nežije jen sportem. Miluje konì, loni na jaøe vyrazila ke Karlovım Varùm za Josefem Váòou, kterı ji k sobì na farmu pozval. S jeho skupinou se pak vydala na projížïku okolí. „Je vidìt, že na tom nesedìla poprvé,“ líèil slavnı žokej.

Èeská jednièka po nepovedené štafetì

Davidová na koních jezdí už 14 let. Za svou nejmilovanìjší Shelly vyráží, kdykoliv má èas. „Je ustájená v Janovì u Jablonce, na malé farmì kousek od místa, kde bydlím. Ke koním chodím, jak se dá, jsou mojí relaxací,“ nadšenì líèila. Do toho zvládá studovat hned dva magisterské obory na Èeské zemìdìlské univerzitì a stále nevzdala snahu o studium veteriny.

Když se jí na školu nìkdo zeptá, zaène najednou barvitì vyprávìt. O tom, jak ji baví pøednášky, jak si i online užívá poslouchání vìtšiny pøedmìtù. „Právì ty povinnosti kolem školy jsou dùležité. Díky tomu si uvìdomuje spoustu vìcí i mimo biatlon. Nemá èas na to, aby jí titul jakkoli stoupal do hlavy,“ øíká Slavík.

„Jednoduše ví, co chce. Není typem èlovìka, kterého by úspìch semlel,“ dodává Hamza.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League