Czech Republic

Těžba je pro Tlustec jediným řešením, hlásá spolek z Brniště

Do boje ekologù proti tìžaøùm chce zasáhnout novı spolek Pro Tlustec. A netají se tím, na èí stranì stojí. Chce kopec dotìžit, a tím docílit jeho rekultivace. 

„Spolek jsme založili tøi, což je zákonem danı nutnı poèet. Teï chystáme ustavující schùzi, na které plánujeme pøijmout 16 novıch èlenù,“ informoval MF DNES pøedseda nového spolku Pro Tlustec Miloš Matys.

Registrovanım èlenem je tøeba exstarosta Brništì František Jandera. Spolek založil Matys v reakci na aktivity již existujícího Sdružení na záchranu kopce Tlustec a dalších ekologickıch skupin, které jsou proti tìžbì èedièe. Jejich jménem však mluví zejména lidé, kteøí nejsou z Brništì a nebo zde bydlí teprve krátce. 

Dotìžení, pak rekultivace a otevøení veøejnosti

„Já sám jsem rodilı Brnišák. My jsme v platném referendu pøivítali obnovu tìžby a náš hlas je bohužel znevažován. Nelíbí se mi, že o Tlustci nás pouèují lidé s bydlištìm v Praze nebo v Èeské Lípì. To chceme zmìnit,“ líèí Matys.

Myslí si, že právì obnova tìžby je jedinou cestou k tomu, aby byl Tlustec jednou znovu zpøístupnìn lidem. „Nyní v kamenolomu není provádìna hornická èinnost a v dùsledku toho není dosahováno ekonomickıch vınosù z dobıvání, takže rekultivace kopce Tlustec pro nedostatek penìz je prakticky neuskuteènitelná,“ vysvìtluje svùj postoj Matys.

Zakonzervování Tlustce v souèasném stavu podle nìj není cestou. „To nepøináší žádné øešení pro kopec, na kterém nám záleží. Jedinı smysluplnı postup vidíme v dotìžení, následné rekultivaci a zpøístupnìní veøejnosti,“ líèí Matys.

Odpùrci se bojí hluku a dopravní zátìže

Odpùrci dotìžení Tlustce varují pøed nárùstem hluku i dopravní zátìže. Obávají se ztráty podzemní vody a znehodnocení ceny svıch nemovitostí. Matys jejich obavám sice rozumí, ale zároveò dùvìøuje tìžaøùm, kteøí pøislíbili, že dennì naroste doprava v obci maximálnì o 12 kamionù a hlasité odstøely se provádìt nebudou. 

V lomu dodnes stojí èást staré techniky, napøíklad dùlní náklaïáky Belaz.

V lomu dodnes stojí èást staré techniky, napøíklad dùlní náklaïáky Belaz.

„Odpùrci vùbec neøíkají, co by se tedy mìlo s Tlustcem stát, když se tam podle nich nemá tìžit. To zùstane poøád roztìženı a jako dùlní dílo nepøístupnı?“ ptá se Miloš Matys.

Novı spolek Pro Tlustec rovnìž vznesl požadavky vùèi politikùm. Ty vyzval, aby se zabıvali radním pro životní prostøedí Václavem Židkem (Piráti), kterı je podle spolku ve støetu zájmù. Židek totiž v minulosti vystupoval jako hlasitı odpùrce tìžby a angažoval se v petici za vyhlášení pøírodní rezervace na Tlustci. S tím prı neustal ani teï, což je nesluèitelné s jeho politickou funkcí.

„Je až neuvìøitelné, že radní pro životní prostøedí, kterı by mìl bıt objektivní a nestrannı, ve svıch aktivistickıch aktivitách bez jakıchkoliv skrupulí i ve své funkci nadále pokraèuje,“ píše spolek Pro Tlustec v dopise adresovaném krajskım politikùm. 

Petice nemùže ovlivnit zámìr tìžby, øíká radní

Václav Židek tvrdí, že petici inicioval ještì pøed volbami a chtìl ji pouze dotáhnout do konce. „Petice nemùže ovlivnit zámìr tìžby, protože se tıká oblasti, kde se tìžit nemá. Proto ani nesmìøuje proti tìžaøùm a netıká se ani rozhodnutí úøadù v této vìci,“ reaguje pirátskı politik. To, že je osobnì odpùrcem obnovení tìžby, ale pøipouští. „Pakliže jsem díky tomu, že jsem proti tìžbì, byl zvolen lidmi ve volbách, bylo by hloupé se proti tomu teï otáèet zády.“ 

Židek odmítá, že by byl ve støetu zájmù. Vysvìtluje to tím, že jako politik nemá vliv na rozhodování krajského úøadu. Ten pùsobí v rámci pøenesené pùsobnosti státní správy. 

„Úøedníci, kteøí se záležitostmi obnovení tìžby zabıvají v rámci øízení, nejsou pod mım vlivem a øídí se pouze platnımi zákony. Navíc tìžko mì nìkdo mùže naøknout z toho, že prosazuji svùj osobní zájem, když pøece budoucnost Tlustce je veøejnı zájem,“ argumentuje Václav Židek.

Hlas z Brništì nebyl nikdy slyšet, vítají tìžaøi

Vznik nového spolku Pro Tlustec naopak pøivítali pøedstavitelé Kamenolomu Brništì. „Podle toho, co jsme zatím zjistili, jsou naše cíle shodné. Øadu let byla slyšet jen jedna strana, ta aktivistická. Hlas lidí z Brništì nebyl nikdy slyšet, a pøitom pøi referendu si své øekli, a to vıraznì. Vìøím, že novı spolek napomùže tomu, aby se názor místních bral vážnì,“ komentoval spolumajitel kamenolomu Jiøí Èech.

Obnovì tìžby na Tlustci prozatím brání chybìjící vıjimka z ochrany zvl᚝ chránìnıch druhù živoèichù a rostlin, která je pøedpokladem povolení u Báòského úøadu. Loni v listopadu vıjimku zrušil a vrátil k doplnìní Krajskı soud v Liberci. Pøedstavitelé kamenolomu vìøí, že po zapracování pøipomínek soudu se jim podaøí formalitám vyhovìt a zahájit ještì letos tìžbu.

„Zakonzervování souèasného stavu nikomu nic nepøinese – kopec zùstane nepøístupnı, nebezpeènı, a to bude asi tak všechno. Nedìlejme si iluze, že se objeví nìjakı pohádkovı dìdeèek, zasype nás tu penìzi, kopec vykoupí a zasanuje. A i kdyby se náhodou objevil, tìžko dá 45 místním lidem práci,“ dodává Jiøí Èech.

Football news:

The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully