Czech Republic

Těžaři zničili posvátné místo. Jejich šéf sice rezignoval, odměna ho nemine

Roèní vıplata Jean-Sébastiena Jacquese, bıvalého generálního øeditele tìžaøské firmy Rio Tinto, èiní 7,2 milionù liber (více než 215 milionù korun). Kromì toho si ze spoleènosti odnáší 519 tisíc liber (15,5 milionù korun) za pìt mìsícù vıpovìdní lhùty a 215 tisíc liber (6,4 milionù korun) za nevyèerpanou dovolenou.

Na první pohled na tom není nic špatného. Bìhem pìtiletého pùsobení Jacquese na pozici šéfa se tržní hodnota spoleènosti více než ztrojnásobila a za rok 2020 vyplatila držitelùm akcií podniku rekordní dividendy.

Úspìchy firmy však v kvìtnu minulého roku zastínilo velké neštìstí. Když se firma snažila dostat k železné rudì vyšší kvality, znièila Juukan Gorge, jeskynì staré 46 tisíc let, které pøedstavovaly jeden z mála dùkazù osídlení oblasti èlovìkem v té dobì, a které byly rovnìž zdrojem mnoha archeologickıch artefaktù. 

Pozdìji vyšlo najevo, že si tìžaøi byli jedineèností místa dobøe vìdomi. Rozšiøování dolù na posvátném území nezastavili ani ve chvíli, kdy je na to upozornila zástupná organizace Aborigincù, tedy pùvodních obyvatel Austrálie.

Bezprostøednì po události se Rio Tinto za incident omlouvalo a jako trest zbavilo Jacquese a další dva èleny vedení bonusù v celkové hodnotì 3,8 milionù liber (témìø 114 milionù korun). Avšak vıpovìï nikdo z nich nedostal. Jacques na post generálního øeditele rezignoval teprve po nátlaku investorù spoleènosti v záøí minulého roku.

Otìže tìžaøského podniku pøedal k 1. lednu dosavadnímu finanènímu øediteli Jakobu Stausholmovi. Na konci loòského roku firmu kvùli skandálu opustil i šéf divize obchodu se železnou rudou a øeditelka korporátních vztahù.

Slova lítosti ztratila na váze, øíkají kritici

Ve vıroèní zprávì zveøejnìné v pondìlí Rio Tinto nešastnou událost zmiòuje, zároveò však obhajuje nadstandardní vıplatu svého bıvalého šéfa i dvou zmínìnıch èlenù vedení.

„Pøedstavenstvo si je plnì vìdomé závažnosti znièení Juukan Gorge. Zároveò ale má na pamìti, že tøi dotèení èlenové vedení neštìstí nezpùsobili úmyslnì, neudìlali nic nezákonného, nedopustili se podvodného nebo neèestného chování, ani svévolnì nezanedbávali své povinnosti,“ píše se ve vıroèní zprávì. 

Pøedstavenstvo zde rovnìž uvádí, že pøi urèování vıše vıplaty zohlednilo ztrátu zamìstnání jako nepøíznivı faktor pro všechny tøi dotèené. „Z tohoto pohledu byla ztráta zamìstnání považována za nejvìtší sankci,“ cituje vıroèní zprávu Financial Times.

Nicménì podle kritikù si Jacques milionovou vıplatu nezaslouží. „Rozhodnutí znièit jeskynì Juukan Gorge bylo morálnì odporné a z finanèního hlediska hloupé. Spoleènost to již stálo miliony a skuteèné náklady neštìstí nebudou známy ani v nadcházejících letech,“ uvedl za Australské centrum korporátní odpovìdnosti James Fitzgerald. „Vıše vıplaty znevažuje lítost a smutek, kterou dávala spoleènost Rio Tinto èasto najevo,“ dodal.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope