Czech Republic

Těší mě, že se Muchové i Krejčíkové daří, říká jejich bývalý kouč Šnobel

„Jsou v dobré formì i tuto sezonu, která je komplikovaná. Obì hrají velice dobrı tenis,“ øekl Šnobel, kterı byl 154. tenistou svìtového žebøíèku a mistrem republiky. „Tìší mì, že jsem je snad také nìco nauèil a že se obìma daøí. Hlavnì Barbora Krejèíková udìlala letos velkı skok.“

To potvrdila i ve støedu, když ve druhém kole na turnaji J&T Banka Open v Ostravì s Viktorií Azarenkovou, ètvrtou nasazenou, získala první set 6:2. Leè další dva ztratila 2:6, 1:6 a vypadla.

„Když ji ale sleduji, mùže se v dalších letech dostat ještì vıše,“ øekl Pavel Šnobel, kterı brnìnskou rodaèku vedl tøi ètvrtì roku. „Zaèínali jsme, když byla kolem dvoustého tøicátého místa na svìtì a za pùl roku se dostala na sto dvacátou pøíèku.“

Pod Šnoblovım vedením loni vyhrála smíšenou ètyøhru na Australian Open a ve dvouhøe získala tøi tituly za sebou na turnajích Mezinárodní tenisové federace.

Proè se rozešli?

„Nedohodli jsme se na podmínkách další spolupráce. Skonèili jsme loni pøed Roland Garros,“ pøipomnìl Pavel Šnobel.

Barbora Krejèíková v utkání proti Viktorii Azarenkové z Bìloruska.

Barbora Krejèíková v utkání proti Viktorii Azarenkové z Bìloruska.

Rovnìž Karolína Muchová ve dvouhøe prošla v Ostravì do druhého kola, v nìmž se dnes støetne s Belgièankou Elise Mertensovou. Vítìzka se ve ètvrtfinále utká s Azarenkovou.

Šnobel vedl Muchovou, která je z Olomouce, šest let, od konce roku 2010. „Tehdy mìla ètrnáct rokù, konèila v kategorii starších žákyò. Nikdo o ni nemìl zájem. Možná by tenis už ani nehrála. V Prostìjovì nad ní zlomili hùl, ale oslovila mì její bıvalá trenérka, protože jsem zrovna pùsobil v Olomouci. A zaèal jsem se jí vìnovat. Sehnal jsem jí i sponzora, pana Horáka, bıvalého majitele SC Ostrava, kterı ji podporoval tøi roky.“ Bylo na obou hráèkách vidìt, že mají na svìtovou špièku?

„Samozøejmì, ale takovıch holek tady máme dalších deset...,“ odpovìdìl Šnobel. „Dùležité je mít osobu, která vám pomùže dostat se nahoru. Málokdo se mladım hráèkám chce vìnovat a obìtovat se, protože s nimi i hodnì cestujete. Stojí to peníze. Kája talentovaná byla, se Siniakovou v mladších kategoriích patøily mezi top hráèky v republice. Ale pak jako by zhasla. Takovıch pøíbìhù je hodnì.“

Èeská tenistka Karolína Muchová v utkání proti Šuaj Èang z Èíny.

Èeská tenistka Karolína Muchová v utkání proti Šuaj Èang z Èíny.

Ani Krejèíková se roky nemohla dostat vıše. „Už ani nechtìla hrát singla. Pak, když jsme byli spolu, vyhrála ètyøi turnaje v øadì, z toho tøi ve dvouhøe. Vrátil jsem ji zpátky,“ podotkl Šnobel.

Od èervna vede talentované sestry Brendu a Lindu Frühvirtovy. Tìm je teprve 13 a 15 let.

„Generace Plíškové a Kvitové odchází a po nich tu zùstanou Kája Muchová a Barèa Krejèíková. Možná Vondroušová, když bude zdráva, a snad i Siniaková a Bouzková,“ øekl Pavel Šnobel. „Ale je k zamyšlení, že nemáme mladé holky vzadu, od stého do tøístého, vlastnì ani do pìtistého místa žebøíèku.“

Football news:

The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis