Czech Republic

Teplickou oslavu řeší policejní prezídium. Liberecké ředitelství účast svého šéfa Husáka proto nekomentuje

Husák se zatím ke své úèasti nevyjádøil. V sms zprávì jen napsal, zda mùže zavolat pozdìji.

Sobotní oslava znamenala porušení nìkolika vládních naøízení proti šíøení koronaviru. K vyvození osobní odpovìdnosti vyzval Husáka ministr vnitra Jan Hamáèek i policejní prezident Jan Švejdar.

Narozeninové oslavy podnikatele a bıvalého vlivného politika ÈSSD Petra Bendy se úèastnili napøíklad i pøedseda Národní sportovní agentury Milan Hnilièka (za ANO), místopøedseda Rady Èeské televize Jiøí Šlégr nebo expremiér Jiøí Paroubek. Hnilièka po kritice rezignoval na poslaneckı mandát.

Sobotní oslavu provìøuje policie. Pokud zjistí porušení naøízení, pøedá vìc k doøešení správním orgánùm. V Èesku nyní musejí bıt zavøené vnitøní prostory restaurací, na veøejnıch místech jsou povinné roušky a rozestupy, na vnitøních i venkovních akcích se mohou setkat maximálnì dva lidé, od 21:00 platí až na vıjimky zákaz noèního vycházení.

Football news:

Gundogan is the new Lampard. Pep's system made him the most productive midfielder in Europe
Barca midfielder Moriba: We never thought that the title race in La Liga was lost
Ignashevich about 1:2 with Chaika: Torpedo had enough chances for a confident victory
Holand escaped serious injury and will play against Sevilla
Inzaghi on 1:3 with Juventus: Lazio deserved much more
Ex-midfielder Loko Zhaloliddinov has moved to Uzbekistan's Andijan. He has 0 games in the RPL
Khatskevich about 0:0 with Khimki: Rotor every point goes to the piggy bank