Czech Republic

Teplice jsou slibné pro Hilton a Hilton pro Teplice, říká manažerka

Nejznámìjší hotelová sí Hilton, která má po svìtì více než 6 tisíc hotelù a nedávno oslavila 100 let své existence, se už nìjakı èas nezamìøuje pouze na svìtové metropole. Stále èastìji expanduje i do menších mìst, kde hledá další pøíležitosti pro svùj úspìšnı byznys.

K tìmto mìstùm se mají do roku 2024 pøidat i severoèeské Teplice. Developerská firma podnikatele Jaroslava Tøešòáka pøed èasem oznámila, že pro Hilton postaví pìtihvìzdièkovı desetipatrovı hotel pøímo v srdci lázeòského mìsta, na námìstí Svobody.

„Teplice jsou po mnohá staletí renomovanım lázeòskım mìstem, je to pro nás perspektivní lokalita,“ øíká v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES Magdalena Sekutowska, øeditelka pro rozvoj hotelù Hilton ve vıchodní Evropì.

Teplice budou po Praze teprve druhım místem v Èeské republice, kde bude znaèka Hilton pùsobit, je to tak?
Máme 6 tisíc hotelù po celém svìtì a je pravdou, že v Èesku jsou zatím pouze dva v Praze. Už delší dobu se ale v jinıch zemích rozvíjíme i po regionálních mìstech, aktivnì jednáme s rùznımi developery a snažíme se rozšíøit své pùsobení. Tento postup praktikujeme v rùznıch evropskıch zemích, napøíklad v Nìmecku, Polsku, Rumunsku èi Rusku. Všude tam už Hilton pùsobí v regionálních mìstech. Popravdì, docela se nám to osvìdèilo, a právì proto chceme tento byznysplán uplatnit i v Èesku. Je to pro nás velmi perspektivní trh a jsou tady velké možnosti pro další rozvoj. To ale samozøejmì neznamená, že každı projekt v každém mìstì bude fungovat.

A proè jste si vybrali právì Teplice? Èím jsou pro vás dùležité?
Teplice jsou po mnohá staletí renomovanım lázeòskım mìstem, je to perspektivní lokalita. Kromì toho máme rozsáhlou spolupráci s firmou JTH Group, v únoru spoleènì otevøeme novı Hilton v luxusním resortu Costabella v chorvatské Rijece. S touto spoleèností máme jen dobré zkušenosti, je pro nás rovnocennım partnerem. Proto bychom s ní rádi spolupracovali i na dalším projektu.

Mùže vaše spolupráce pøinést nìjaké vıhody i samotnému mìstu?
Samozøejmì, pro Teplice by to byl velmi dobrı marketingovı tah. Dostaly by se na svìtovou mapu sítì hotelù Hilton, a tím pádem i do vìtšího povìdomí lidí. Máme zkušenost, že jakmile vybudujeme novı hotel v menším regionálním mìstì a dáme ho na naši mapu, vıraznì se zvıší návštìvnost a mìsto se stane mnohem populárnìjším. Pøíkladem takovıch destinací jsou Evian ve Francii, Davos ve Švıcarsku nebo Swinoujscie v Polsku. Struènì øeèeno, menší regionální mìsta se nám osvìdèila a vìøíme, že by to mohlo fungovat i v Teplicích s jejich lázeòskou tradicí.

Prošla jste si osobnì Teplice? Co se vám na nich líbí? A je naopak nìco, co by mìly zlepšit?
Navštívila jsem mìsto a moc se mi na nìm líbí, že je tady dostatek obchodních jednotek a supermarketù, což lidé v dnešní dobì èasto vyhledávají. Na druhou stranu podle mì mìstu chybí lepší marketing. Je velká škoda, že Teplice nejsou více nabízeny v zahranièí, že samy sebe více neprodávají v tisku a v televizi. Myslím si, že je tady i málo ubytovacích kapacit pro turisty. Pøitom jsou tu opravdu vìhlasné láznì, o kterıch by se lidé, zejména v zahranièí, mìli dozvìdìt. Teplice mají kvalitní léèivou vodu a v tom vidím jejich velkı potenciál. V dnešní dobì se poøádají nejrùznìjší ozdravné a léèebné zájezdy, je to obrovskı boom. Dnes se totiž hodnì lidí zamìøuje na své zdraví a jsou ochotni za to velmi dobøe zaplatit. Navíc populace stárne, takže je tu hodnì lidí, kteøí tyto služby potøebují využívat.

Magdalena Sekutowska

Jaké podmínky musí obecnì developer splnit, aby mohl jeho hotel nosit znaèku Hilton?
Musí to bıt spoleènost, která má za sebou nìjakou zkušenost s vıstavbou nemovitostí nebo hotelù a zároveò musí bıt finanènì stabilní. To jsou pro nás dvì nejdùležitìjší vìci. A samozøejmì musí mít ráda hotely. (smích).

Ústeckı kraj si v rámci republiky nevede pøíliš dobøe, tíží ho sociální problémy a velká nezamìstnanost. Nebojíte se, že vám bude v Teplicích chybìt klientela?
Máme zkušenosti, že v lokalitách, kde je vìtší nezamìstnanost, si lidé naopak cení toho, že je Hilton velmi dobrım zamìstnavatelem. Nemáme problémy sehnat lidi na námi nabízené pozice, vytrénujeme si je ve speciálních tréninkovıch programech, proškolíme je od A do Z. Pro celı region bude jedinì dobøe, když tu pøibudou lidé, kteøí mají vyšší úroveò vzdìlání. Pro spoustu lidí z regionu to bude i vidina toho, že by se mìli více vzdìlávat a postupnì kariérnì rùst. Z jinıch zemí máme zkušenost, že je to vìtšinou ku prospìchu celého projektu a ve vısledku to pozvedne celı region.

Jaké hosty chcete do Teplic primárnì nalákat?
Je to odtud kousek do Nìmecka, takže se dá oèekávat, že nejvíc jich pøijede právì z Nìmecka. Vùbec nejlepším scénáøem by pro nás ale bylo, kdybychom mìli co nejvíce hostù z regionu. To by pro nás byla ta nejlepší vizitka, že celı koncept dobøe funguje. Myslím si, že právì proto by bylo vhodné dìlat Teplicím reklamu ve vìtších mìstech po Èeské republice, ale i za hranicemi. I my sami se samozøejmì budeme vìnovat marketingu. Máme velká prodejní centra v Istanbulu, ve Frankfurtu nebo v Británii, ve kterıch se bude teplickı hotel prodávat celosvìtovì.

Pùvodní podobu hotelu mìsto Teplice kritizovalo s tím, že nezapadá do okolní zástavby. Investor proto pøišel s novım návrhem. Co mu øíkáte? Je pro vás dùležité, jak bude zvenku hotel vypadat?
Tohle záleží hlavnì na developerovi. Investor se musí pøedevším domluvit s mìstem. Nám jde primárnì o to, aby byla budova kvalitnì postavená, funkèní a splòovala mezinárodní standardy, jako jsou pøedem urèená velikost pokojù, akustické èi bezpeènostní standardy. Hosté se v našich hotelech musejí cítit bezpeènì a pohodlnì.

Football news:

Messi scored in the 16th consecutive Champions League season and repeated Giggs' record
Bruno did not score a PSG penalty at the first attempt, but the referee asked for an Interruption due to Navas' exit from the goal line
Koeman is the fifth coach to manage 6 teams in the Champions League
Messi is playing his 17th season in the Champions League for Barcelona. This is a club record
Pirlo is the 3rd coach in the history of Juve to win a debut away match in the Champions League, after Capello and Lippi
Georginho Wijnaldum: Pickford went for an idiotic tackle. In matches with Everton, this often happens
Cech is included in Chelsea's Premier League bid. He ended his career as a player in the summer of 2019