Czech Republic

Téměř 15 tisíc nakažených za den a Česko už je nejhorší na světě

V Èeské republice se od bøezna, tedy od zaèátku epidemie zpùsobené novım koronavirem, nakazilo 208 915 lidí a zemøelo 1 739 lidí. 

Èesko je spolu s Andorrou nejhorší na svìtì v tıdenním nárùstu (7-day rolling average - pozn. red.) novıch pøípadù covidu v pøepoètu na milion obyvatel. 

Poèty pøípadù covid-19 za tıden na milion obyvatel

Pozn.: V grafech jsou pouze zemì, které mají více než milion obyvatel.

V podobnì poèítané statistice pøepoètu úmrtí je zemì ètvrtá. Pøed ní je kromì Andorry ještì Argentina a Èerná Hora.

Poèty pøípadù covid-19 za tıden na milion obyvatel

Poèty pøípadù covid-19 za tıden na milion obyvatel

Pozn.: V grafech jsou pouze zemì, které mají více než milion obyvatel.

Celkovì se z nemoci covid-19 v Èesku vyléèilo 83 136 lidí.  Podle údajù ministerstva zdravotnictví vìtšina nakaženıch má sice mírnı prùbìh nemoci, ale poèet hospitalizovanıch v posledních dnech vıraznì roste. 

V nemocnicích je s koronavirem 4 417 pacientù, pøibližnì ètyøikrát více než na poèátku øíjna. Zhruba na trojnásobek za stejnou dobu stoupl i poèet tìžkıch pøípadù, kterıch je podle posledních údajù ministerstva 657.

Z celkového poètu provedenıch testù byla v posledních osmi dnech pozitivní vždy více než ètvrtina. Samotné množství testù pøitom také roste. V úterı jich laboratoøe poprvé provedly více než 40 tisíc, pozitivních bylo témìø 30 procent. Støedeèní bilanci testù ministerstvo zveøejní ve ètvrtek v podveèer.  

Nejvıraznìji nyní pøibıvá nakaženıch na Prostìjovsku. Za posledních sedm dní se tam objevilo témìø 882 novıch pøípadù covidu-19 v pøepoètu na 100 tisíc obyvatel. Jen nepatrnì lepší je situace na Zlínsku, kde pøibylo za uplynulıch sedm dní 879 nakaženıch na 100 tisíc obyvatel. Více než 800 pøípadù zaznamenaly ještì okresy Hradec Králové a Plzeò-jih.

Naopak relativnì nejlepší epidemická situace je na Chebsku, kde na 100 tisíc obyvatel pøipadá 266 infikovanıch. Pod hranicí 300 novıch pøípadù se drží ještì Karvinsko.

Od ètvrtka platí omezení pohybu i služeb

Kvùli rychlému šíøení nákazy je od ètvrteèních šesti hodin ráno až vıjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb. Lidé mohu nakoupit jen základní zboží. I ve velkıch nákupních centrech budou otevøeny pouze prodejny potravin, drogerie nebo lékárny. 

Vıjimku z uzavøení obchodù mají ještì prodejny pohonnıch hmot, krmiv a potøeb pro zvíøata, brılí nebo novin a èasopisù. Z uzavøení služeb dostaly od vlády vıjimku zase autoservisy, vıdejny zásilek, kvìtináøství, galanterie èi servisy elektroniky a domácích spotøebièù.

Na minimum je omezen pohyb lidí a setkávání s ostatními, vyjma cest do práce, na nákupy, k lékaøi èi za rodinou. 

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly je omezení volného pohybu lidí nejúèinnìjší formou prevence šíøení koronaviru. Pokud by pohyb nebyl omezen, nestaèila by podle jeho støedeèního vyjádøení kapacita zdravotnického systému. Kromì nejnutnìjších cest ale mohou lidé vyrazit tøeba také do pøírody èi na chaty. Setkat se však mohou pouze dva lidé, pokud nejde o èleny jedné domácnosti.

Prymula vyhlásil od ètvrteèního rána podobná opatøení jako na jaøe:

Football news:

Jurgen Klopp: Maradona is the best player in my life. Meeting him was like meeting the Pope
Chalhanoglu will move to Manchester United as a free agent in the summer of 2021 (Christian Falk)
Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation
Alaba's agent wants to start talks with Chelsea and PSG in January
Klopp on the Premier League calendar: No matter what I say, it won't help. Waste of time