Czech Republic

Tělu chci dopřát relax. Talentovaný biatlonista Mareček ví, že musí nabrat sílu

Dvacetiletı Jonáš Mareèek si však po sezonì naordinoval hlavnì relax. „Snažím se co nejvíc odpoèívat, i když se samozøejmì nemùžu jen tak válet. Obèas si chodím zalyžovat, vıjimeènì posiluji, ale vìtšinou se snažím relaxovat doma. Sezona byla fakt nároèná a tìlu chci dopøát odpoèinek,“ øekl v rozhovoru pro iDNES.cz, kterı poskytl pøímo ve Vysoèina Arenì – u závodní trati, na níž by chtìl brzy bojovat o body do Svìtového poháru nebo šampionátu v elektrizující atmosféøe nejvìtšího biatlonového kotle.

Od trenérù na toto období rozpis nemáte?
Ne, jen obecnì, že máme splnit v tıdnu nìjakou aktivitu.

Vyhovuje vám, že se ve Vysoèina Arenì lyžuje ještì v pùlce dubna?
Na jednu stranu je to hezké, na druhou stranu už bych rád šel na kolo. Tìšil jsem se na silnièku, ale poèasí tomu zatím nepøeje. Upøímnì, lyžování už mì nebaví, na tratích je to nahoru dolù, to se za chvíli omrzí.

Chápu, chce to zmìnu. Kdy vám zaèíná pøíprava?
Asi za tøi tıdny pozvolna zaèneme, nejdøív individuální pøípravou, termín prvního soustøedìní ještì nevím.

Talentovanı biatlonista Jonáš Mareèek

Mluvíte o odpoèinku po nároèné sezonì. Jaká byla?
Hektická, rychle utekla. Hodnì ji ovlivnil koronavirus, i když já ho naštìstí ještì nemìl. Ale dotklo se to celého tımu.

Mìli jste v juniorské kategorii podobnì striktní anticovidová pravidla, jaká IBU nastavila ve Svìtovém poháru?
Bylo to témìø stejné, v dobì závodù jsme chodili pravidelnì na testy. Za sezonu jsem jich absolvoval tak kolem tøiceti. Než zaèali dìlat vıtìry z krku, bylo to kruté.

Na jednu stranu je prodloužení sezony hezké, na druhou stranu už bych šel rád na kolo.

Kvùli covidu jste mìl napilno v lednu, když jste musel nejdøív splnit kvalifikaèní body v IBU Cupu v bavorském Arberu, abyste mohl o den pozdìji zalepit mezeru v èeské štafetì ve Svìtovém poháru v durynském Oberhofu v situaci, kdy tım rozložily pozitivní pøípady.
Bylo hroznì krásné bıt na Svìtovém poháru. Kdybych byl v lepší fyzické kondici, užil bych si to víc. Ve finále mì to mrzelo, že jsem na trati pøedvedl nic moc vıkon a nebylo to úplnì podle mıch pøedstav. Urèitì to nebylo cestováním, to nakonec trvalo jen ètyøi hodiny.

Èeskı biatlonista Jonáš Mareèek v závodì štafet v Oberhofu.

Èeskı biatlonista Jonáš Mareèek v závodì štafet v Oberhofu.

V Oberhofu jste nejlepším na trati nestaèil, ale zato jste musel na støelnici jen jednou dobíjet. Jste biatlonista, co spoléhá víc na støelbu, nebo na bìh?
Vždycky jsem víc sázel na bìh, jenže letos se to absolutnì obrátilo. Daøilo se mi støelecky a bìžecky to bylo špatné. Ale když už se mi bìh povedl, byly z toho solidní vısledky jako tøeba v Obertilliachu na juniorském mistrovství svìta.

Víte, èím to bylo?
Celkovì jsem byl po pøípravì unavenı, tìlo si nedokázalo odpoèinout, v závodní sezonì pak staèí jen troška únavy a už se to nabaluje.

Zmínil jste juniorské mistrovství svìta, které se obecnì èeskım juniorùm povedlo. Kromì medaile ze štafety jste se blıskl hned na úvod pátım místem v individuálním závodu...
To bylo krásné! Na ten závod jsem se hodnì tìšil, v té dobì už jsem se cítil dobøe na lyžích, docela mi šla støelba a zvládl jsem také ètyøpoložkovı závod. Ten se povedl i dalším klukùm, byli jsme tøi v top 10, mìli jsme z toho v tımu velkou radost. Když se vzájemnì podpoøíme, získává tım sílu.

Pak jste ale nemohl kvùli nemoci nastoupit do sprintu. Co jste chytil?
Mìl jsem zánìt nosohltanu, cítil jsem se pøi testu lyží tak slabı, že jsem to vyhodnotili tak, že bude lepší bıt pøipravenı radìji do štafety, kde jsme mìli šanci jako tım. Udìlal jsem dobré rozhodnutí, vyplatilo se to, získali jsme bronz.

Loni, ještì v dorostenecké kategorii, se vám osobnì také povedlo mistrovství svìta. Tehdy jste mìl støíbrnou medaili ze štafety a ve tøech individuálních závodech jste byl nejhùøe jedenáctı. Umíte se pøipravit na vrchol sezony?
(smìje se) Možná to tak vypadá, ale v dorostu jsem mìl závody v sezonì ještì lepší než na šampionátu, na kterém jsem to úplnì nepotvrdil. Chtìl jsem pøedvést ještì o nìco víc.

Letos se hodnì mluvilo právì o vás, nadìjnıch juniorech, kteøí mají nahradit Michala Šlesingra, kterı skonèil loni, a Ondøeje Moravce. Ten se louèil letos. Jak tìžké bude prosadit se do áèka a jezdit solidní vısledky ve Svìtovém poháru?
Dìlat vısledky ve svìáku bude dost nároèné. Tìžko se pøedem odhaduje, jestli budu mít jednou vıkonnost na to, abych jezdil v užší, nebo širší svìtové špièce.

Talentovanı biatlonista Jonáš Mareèek

Jeden z milníkù pro vaši generaci závodníkù bude MS 2024 ve Vysoèina Arenì, která uchvátila i nejvìtší svìtové hvìzdy. Chtìl byste bıt u toho?
Samozøejmì. (usmívá se) Ale nikdy jsem takto nepøemıšlel. Když tak poèítám, bude domácí šampionát celkem brzy. To už budu ve vìku, kdy bych mìl mít vıkonnost. Uvidíme, jak na tom budu já a jak ostatní. Urèitì bych doma startoval rád alespoò ve Svìtovém poháru. Párkrát jsem se tady byl podívat, atmosféra byla neuvìøitelná. Tøeba šampionát v roce 2013, to byl hodnì silnı zážitek. Pøed pár lety jsem tady pøi svìáku dìlal pøedjezdce.

Pøed osmi lety to byl šampionát Emila Hegle Svendsena a Tory Bergerové. Co se vám z té akce vybaví jako první?
Byla to první velká akce, kterou jsem vidìl naživo. Pamatuji si bitvu o zlato ve stíhaèce, když Fourcade se Svendsenem jeli poslední stoupání. Nor tehdy vyhrál o špièku boty.

A ke komu jste jako žáèek vzhlížel?
Nikoho takového jsem vlastnì nemìl.

A co váš biatlonovı sen?
Nemyslím tøeba na olympiádu, ale chci mít takovou vıkonnost, abych mohl bojovat o body ve svìtáku.

Sen? Nemyslím tøeba na olympiádu, ale chci mít takovou vıkonnost, abych mohl bojovat o body ve svìáku.

Zaèínal jste pøímo u biatlonu, nebo u klasikù jako øada jinıch biatlonistù?
Chvilku jsem dìlal i atletiku, ale zaèínal jsem u biatlonu. Tehdy jsme my mladší byli v Novém Mìstì na Moravì asi jen dva, tak jsme jezdili èasto na tréninky i na závody s klasiky. Už ani nevím, v kterém roce jsem zaèínal, zhruba ve ètvrté, v páté tøídì.

Urèitì jste zaèal ještì pøed velkım tuzemskım biatlonovım boomem, kdy po mistrovství svìta v Novém Mìstì a øadì medailovıch úspìchù v dalších letech zaèalo pøibıvat zájemcù o biatlon. Co vùbec rozhodlo, že jste si vybral tento sport?
Mùj táta se znal s Milošem Buchtou, trenérem žákù a správcem støelnice ve sportovním klubu, a tak ho napadlo, jestli bych to nechtìl zkusit. No a už jsem u biatlonu zùstal.

Talentovanı biatlonista Jonáš Mareèek

Poprvé jsem vás zaregistroval asi v dobì, když jste sbíral medaile na zimní olympiádì dìtí a mládeže.
Zase tolik jsem jich nemìl. V žákovskıch kategoriích jsem tak úspìšnı nebyl, zlomilo se to v dorostu.

Michal Krèmáø zveøejnil nedávno na sociálních sítích video, jak s kolegy z tımu po sezonì øádil na bìžkách. U toho jste byl taky?
Ano. Obdivuji ty, co to dokážou, já mám možná až zbyteènì velkı pud sebezáchovy. Když nìkdo zvládne salto nebo tøistašedesátku na bìžkách, je to hustı. Nejdelší skok byl asi 18 metrù. To je úctyhodnı vıkon.

Nikdo s frakturou na urgentu neskonèil?
Ne. Nechápu to, èekal jsem, že minimálnì jednou vrtulník poletí, ale nikomu se naštìstí nic nestalo, ani nikdo neznièil bìžky.

Co by vám na to øekl reprezentaèní šéftrenér?
Kdyby se nìco stalo, byl by to prùšvih. Všichni doufáme, že se nic nestane. Kdo skákal, ví, co dìlá, kluci to rozhodnì nedìlali poprvé. I když to vypadá hodnì nebezpeènì, zvládnou to v pohodì.

Nìkteøí vaši reprezentaèní kolegové dohání po sezonì studijní povinnosti. Jak to máte se školou vy?
Vyuèil jsem se obrábìèem a snažím se doklepat maturitu na obchodní akademii v Jièínì, kde jsou pøíjemní a vstøícní lidé. Zaèínal jsem na maturitním oboru na žïárské prùmyslovce, ale to se se sportováním nedalo skloubit. Byl jsem ve škole tak dva tıdny v roce, praktické vìci nešly dohnat. Teï se snažím plnit zadané úkoly a testy pøes poèítaè.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude