Czech Republic

Tchajwanský Autoland dá čtyři linky na roušky soukromé firmě

Stát se ještì v øíjnu chystal na pøevzetí všech pìti linek, jejich odeslání oèekával na pøelomu listopadu a prosince.

„Jednu linku daruje stát státu pøes tchajwanské ministerstvo zahranièí. Zbylé ètyøi chce dát Autoland partnerovi, kterého si v Èesku našel,“ oznámil Vystrèil Hospodáøskım novinám.

Informaci o rozdìlení nabídky už podle listu dostalo i ministerstvo prùmyslu a obchodu, které za èeskou stranu o pøevzetí jedná. Není jasné, zda tchajwanské ministerstvo linku pro Èesko od Autolandu koupí, nebo mu ji firma daruje, píše list.

V polovinì øíjna senátoøi v èele s Vystrèilem dohodli s ministry prùmyslu a obchodu Karlem Havlíèkem (za ANO) a zahranièí Tomášem Petøíèkem (ÈSSD) konkrétní kroky, které mìly k pøijetí a využití pìti automatizovanıch linek na vırobu roušek z Tchaj-wanu vést. 

Zaèalo se jednat o pøevzetí. Bylo potøeba zajistit dopravu strojù do Èeska, jejich zprovoznìní a zaškolení obsluhy, podepsat smlouvu a vyøešit cla a také vybrat firmy, které budou linky obsluhovat.

Autoland si podle informací HN ale kladl podmínky, na které èeští zástupci nechtìli pøistoupit. „Tøeba aby linky obsluhovala firma, s níž už mají obchodní spolupráci, která ale pro vırobu respirátorù nemá certifikát,“ píše list. 

Podle námìstkynì ministra prùmyslu a obchodu Martiny Tauberové se ukázalo, že zájmy majitele jsou byznysové. „Nechtìli jsme zvıhodnit jednu firmu, která by dostala pìt linek. Narušilo by to hospodáøskou soutìž,“ zdùvodnila Tauberová, proè podmínkám dárce nevyhovìli.

Vystrèilovi to, že vìtšina linek pøipadne soukromé firmì, nevadí. „Tchajwanskı podnikatel naváže spolupráci s èeskımi a budou normálnì dìlat byznys,“ uvedl. V Èesku tak mùže vzniknout centrum vıroby roušek a respirátorù, které by se vyvážely do Evropy. „Máme šanci, že spoleènost vyrobí 60 milionù respirátorù a roušek roènì,“ odhaduje Vystrèil.

Která èeská firma ètyøi stroje z Tchajwanu pøevezme, není jasné. Podle informací HN se jednání vedou pøes Èesko-tchajwanskou obchodní komoru. Její øeditel Pavel Diviš øekl, že o podmínkách vıbìru bude s Tchajwanci teprve jednat.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option