Czech Republic

Taliban Air Force. Američané tajně pomáhají dlouholetému nepříteli

Americké útoèné drony Reaper v uplynulıch dvou dekádách rozsévaly smrt a strach v øadách Tálibánu. Jak však zjistil americkı list, pøinejmenším v druhé polovinì minulého roku poskytovaly vzdušnou podporu jeho bojovníkùm v údolí Korengal ve vıchodoafghánské provincii Kunar, kde Tálibán èelí nástupu místních extremistù hlásících se k Islámskému státu.

„Útoky na pozice Islámského státu se snažíme pomáhat postupu Tálibánu,“ potvrdil pro The Washington Post vysoce postavenı pøedstavitel Spoleèného velitelství speciálních operací (Joint Special Operations Command, JSOC), kterı si pøál zùstat v anonymitì.

Má to svoji logiku. Zatímco s Tálibánem letos v únoru podepsali Amerièané mírovou dohodu, která má otevøít cestu jejich úplnému stažení z Afghánistánu, Islámskı stát považují za nebezpeènou teroristickou organizaci s ambicemi podnikat útoky na evropské a americké pùdì.

„Chápu, že nìkterım lidem se to nelíbí. Ale když pøistoupíme na strategii usmíøení mezi afghánskou vládou a Tálibánem doprovázenou neustálım tlakem na mezinárodní teroristické organizace, tak je tøeba takové vìci dìlat,“ míní bıvalı šéf velitelství pro speciální operace Joseph Votel. 

Odposlechy tálibánskıch vysílaèek

Uvnitø JSOC se tımu povìøenému tajnou bezpilotní misí z legrace øíká „Taliban Air Force“. Zdroje z armády nicménì zdùrazòují, že Amerièané bezpilotní útoky s Tálibánem nekoordinují. Místa úderù urèují na základì vzdušného prùzkumu a odposlechù.

„Zachytit komunikaci Tálibánu není nic tìžkého – vìtšinou používají amatérské vysílaèky. Proè bychom se s nimi mìli koordinovat, když to mùžeme dìlat takto?“ øíká Bill Ostlund, penzionovanı plukovník se zkušenostmi z Afghánistánu.

Praxe provozovaná v provincii Kunar podle The Washington Post naznaèuje, jak by mohla vypadat budoucnost amerického angažmá v Afghánistánu. I po úplném stažení americkıch jednotek by ve støedoasijské zemi mìla bıt nadále velmi aktivní CIA, jejímž hlavním úkolem bude lov extremistù hlásících se k al-Káidì èi Islámskému státu.

Ofenziva v Hílmandu ohrožuje rozhovory

Tichá podpora Tálibánu ze strany americké armády mùže bıt pro øadu Amerièanù tìžko uvìøitelná. Vždy hnutí stále odmítá pøerušit kontakty s al-Káidou, kvùli které Spojené státy pøed devatenácti lety do Afghánistánu vpadly. Údolí Korengal také bylo dìjištìm tìžkıch bojù, padly zde ètyøi desítky americkıch vojákù.

Nìkteøí veteráni však mají pro tuto taktiku pochopení. „Nemyslím si, že by se Amerièané mìli úèastnit pozemních bojù s Tálibánem. A potøebujeme, aby nìkdo bojoval s Islámskım státem. Takže s tím nemám problém, což ovšem neznamená, že bych se chtìl s Tálibánem kamarádit,“ vysvìtluje Jason Dempsey, kterı deset let zpátky bojoval v provincii Kunar.

Neznamená to však, že Amerièané jsou dnes s Tálibánem jedna ruka. Minulı tıden provedli nálety na jeho pozice v jižní provincii Hílmand, kde koordinovanì zaútoèil na vládní síly. Pøed boji v posledních tıdnech uteklo asi 40 000 civilistù.

Nová erupce násilí ohrožuje mírová jednání mezi Kábulem a Tálibánem, která navazují na únorovou dohodu s USA. Spojené státy se v ní zavázaly, že se ze zemì stáhnou vımìnou za záruku, že z Afghánistánu nebudou podnikány útoky na Západì. 

Listopadové prezidentské volby v USA pøitom tempo stahování zøejmì ještì uspíší. Podle posledních prohlášení z Bílého domu by do konce roku mìla z Afghánistánu odejít polovina ze souèasnıch 5 000 vojákù. Konec nepopulárních zahranièních intervencí je jedním z hlavních slibù prezidenta Donalda Trumpa. 

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it