Czech Republic

Takový start nečekal nikdo, pochvaluje si frýdecký házenkář Sklenák

Házenkáøi frýdeckomísteckého Pepina jsou po pìti odehraných zápasech spolu s krajskými rivaly Kopøivnicí a Karvinou v èele extraligy.

Takový rozlet potom, co tým v minulé sezonì bojoval o záchranu, èekal málokdo. „Asi nikdo. Nešli jsme do sezony s tím, že budeme hrát nìkde nahoøe, spíše jsme se chtìli postupnì zlepšovat. A to chceme poøád,“ øekl osmatøicetiletý Tomáš Sklenák, který v Nìmecku hrával za Eisenach a Hüttenberg.

Domù se vrátil z rodinných dùvodù. „Už døíve jsme se s ženou domlouvali, že jakmile dcera pùjde do páté tøídy, tak bychom se mìli vrátit.“ Dodal, že ve Frýdku-Místku zatím hlavnì vypomáhá, jelikož mu v Nìmecku ještì dobíhá smlouva s Hüttenbergem. „Ale mám jejich svolení tady hrát.“

Jak vùbec došlo k vašemu návratu do Frýdku-Místku?
Domlouval jsem se s Danem Valem (bývalý hráè, který byl v roce 2003 v mistrovském celku Frýdku-Místku), když zaèal trénovat extraligový tým, že se klubu pokusíme pomoct, aby se jeho fungování pøiblížilo dobì, kdy hrával o nejvyšší pøíèky. Tato sezona by mìla být spíše seznamovací, ale v té pøíští bychom chtìli už mnohem více zapracovat na tom, aby o nás mìli vìtší zájem sponzoøi a házená mìla ve mìstì mnohem silnìjší postavení než nyní.

Tomáš Sklenák (vlevo) v reprezentaèním duelu proti Norsku

Tomáš Sklenák (vlevo) v reprezentaèním duelu proti Norsku

Co jste o týmu pøed svým pøíchodem vìdìl?
Slyšel jsem, že minulý rok nefungovala kabina, takže mì teï pøekvapilo, že všichni táhneme za jeden provaz. To je nejdùležitìjší. V takovém pøípadì nepotøebujete mít ani nìjaké extra super hráèe. Zažil jsem, že když nefunguje kabina, nefunguje manèaft a je jedno, kdo na tom høišti stojí.

Takže tým šlape?
Za ty mìsíce, co jsem tady, jsem mile pøekvapen. Nemìli jsme žádný konflikt, a když to øeknu blbì - mladí poslouchají. Kabina se ohromnì zvedla. V šatnì je spousta srandy. Kluci zjistili, že umìjí vyhrávat, a zaèalo je to bavit. Dùležité je srdce týmu. Když budeme stát jeden za druhým, výsledky budou mnohem lepší než minulou sezonu. Všichni vyhráváme stejnì jako prohráváme.

Vyhrocená atmosféra je ale nìkdy potøebná, aby se hráèi ještì více nabudili, aby se pøípadnì proèistil vzduch v mužstvu...
Jasnì. Mùže se stát, že spoluhráèe nìkdy na tréninku brutálnì faulujete a najednou je rušno. Ale to k tomu patøí, nikdo to nedìlá úmyslnì. Házená je o tom, že schytáte hodnì ran. Ale baví nás, a proto ji hrajeme. Opravdu jsem mile pøekvapený, jak nám to jde, protože loni to tady, jak jsem slyšel, nefungovalo. Doufám, že nám to vydrží.

Tomáš Sklenák (vpravo) v reprezentaèním duelu proti Norsku.

Tomáš Sklenák (vpravo) v reprezentaèním duelu proti Norsku.

Vše fungovalo hned od zaèátku, kdy jste se do klubu vrátil?
Zpoèátku byl ohromný problém v tom, že kluci spolu vùbec nekomunikovali. Když jsme tøeba hráli fotbal, nikdo nemluvil. Postupnì se to však bìhem pøípravy zlepšilo. Jsou tady ale hodnì šikovní, talentovaní hráèi. Jen jim ještì chybí vìtší nadhled, který se jim snažím pøedávat. Získají jej èasem a zkušenostmi.

Kvùli koronavirové pandemii dostalo v této sezonì ve Frýdku-Místku ménì hráèù smlouvy. A celkovì jste se museli uskrovnit. Jak to vnímáte?
Zažil jsem to už v Nìmecku od bøezna, kdy se covid objevil. Snížili nám platy na šedesát procent a nikdo se s námi nebavil. V Nìmecku jsou vyšší nájmy, takže nám ze mzdy nezùstalo skoro nic, ale nic jsme s tím nemohli dìlat. Vedení øeklo, že buï pøistoupíme na tìch šedesát procent, anebo budeme muset odejít. Všichni se museli uskrovnit. Nikdo na takovou situaci nebyl pøipravený. Byli jsme tehdy tøi mìsíce doma a pobírat plný plat by bylo hezké. Zaznamenal jsem, že nìkteøí fotbalisté, kteøí berou miliony, nechtìli na snížení platu pøistoupit. Vìøím, že všichni házenkáøi by to v jejich pøípadì brali...

Èeský házenkáø Tomáš Sklenák støílí pøes blok Švéda Magnuse Jernemyra.

Èeský házenkáø Tomáš Sklenák støílí pøes blok Švéda Magnuse Jernemyra.

Takže chápete, že se výdaje na sport omezují?
Ta situace je pro nás všechny tìžká. Ale tøeba pøíští rok už zase bude všechno fajn. Záleží ale i na tom, jak budeme hrát. Pokud dobøe, tak vìøím, že lepší smlouvu mùže dostat každý z nás.

Sport se nyní opìt témìø zastavil. Nemáte obavy, aby se extraliga vùbec dohrála?
Když vidím, jak to funguje v Nìmecku, kde se hráèi testují pøed každým zápasem... Nìkteré kluby mohou zkrachovat. Obavy samozøejmì mám, ale uvidíme, jak se k tomu postaví i Èeský házenkáøský svaz, jak to bude dál.

Jak se vyrovnáváte s tím, že nyní ani nemùžete trénovat v hale?
Je to škoda, ale stejné to je pro všechny, pokud nemohou jezdit do Rakouska èi Polska. Teï se zase uzavírá všechno. K tomu pøíprava venku je složitá, protože je chladno. A teï ji stejnì omezili na dva lidi. Trénovat samostatnì je složité. Až se restrikce uvolní, urèitì bude potøeba nìjaký èas, abychom se znovu nachystali na halu.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net