Czech Republic

Systém českého výrobce patří mezi nejlepší technologické inovace pro NATO

Pardubickı vırobce uspìl v prestižní technologické vızvì, kterou agentura NCIA (NATO Communication and Information Agency) vyhlásila na jaøe.

Cílem je najít nejmodernìjší a pøitom cenovì dostupné nápady, technologie a øešení v oblasti zpracování radarovıch a senzorovıch dat pro využití pøi leteckıch operacích NATO i civilním provozu.

Agentura nyní zveøejnila osm nejlepších inovativních technologií, mezi kterımi je i systém pro kontrolu a øízení letového ERIS pardubické spoleènosti ERA.

„Jde o inovativní systém, kterı fúzuje pøehledová data z jednotlivıch senzorù a poskytuje jednotnı obraz vzdušné a pozemní situace v zájmové oblasti. Jsme pøesvìdèeni, že systém je ideálním øešením pro zvıšení bezpeènosti provozu nejen ve vzduchu, ale také na pozemních plochách malıch a støedních letiš,“ uvedl obchodní øeditel Ondøej Chlost.

Kromì pardubické firmy se do finále vızvy dostaly technologické novinky z Nìmecka, Kanady, Polska a Turecka. Napøíklad systém pro detekci a identifikaci dronù, vylepšené radarové systémy nebo software pro vèasné varování.

„Byli jsme ohromeni kalibrem letošních pøíspìvkù,“ konstatoval Peter Lenk z agentury NCIA. Osmièka firem nyní bude 5. listopadu prezentovat své produkty širokému odbornému publiku v rámci virtuální technologické konference NITEC.

Porota složená s expertù alianèní agentury a zástupcù amerického letectva pak vybere vítìze. Ten mimo jiné získá možnost ucházet se o pøípadnı kontrakt.

Pardubická ERA patøí mezi svìtové lídry ve vıvoji a dodávkách pasivních sledovacích systémù. Zaøízení, které na rozdíl od klasického radaru nic nevysílají, ale samy elektromagnetické signály monitorují, dovedou odhalit a sledovat letadlo, plavidlo nebo pozemní cíl, aniž by byly samy odhaleny.

V rámci NATO už ERA uspìla právì s pasivním „radarem“ Vera-NG. Dva komplety koupila Aliance v roce 2014.

Novı poèítaèovı systém ERIS pro øízení letového provozu a pohybù na letištních plochách na malıch a støedních letištích pak pøedstavuje cenovì dostupnou alternativu pro vojenská regionální letištì a armádní operace velení a øízení na strategické i taktické úrovni.

ERIS už pøitom sbírá mezinárodní reference. Funguje napøíklad na letišti v Bratislavì a byl nainstalován na Srí Lance, na Ukrajinì a v Sulejmánii v Iráckém Kurdistánu. Firma jej testuje také na letišti v Ostravì–Mošnovì.

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better