Czech Republic

Systém českého výrobce patří mezi nejlepší technologické inovace pro NATO

Pardubickı vırobce uspìl v prestižní technologické vızvì, kterou agentura NCIA (NATO Communication and Information Agency) vyhlásila na jaøe.

Cílem je najít nejmodernìjší a pøitom cenovì dostupné nápady, technologie a øešení v oblasti zpracování radarovıch a senzorovıch dat pro využití pøi leteckıch operacích NATO i civilním provozu.

Agentura nyní zveøejnila osm nejlepších inovativních technologií, mezi kterımi je i systém pro kontrolu a øízení letového ERIS pardubické spoleènosti ERA.

„Jde o inovativní systém, kterı fúzuje pøehledová data z jednotlivıch senzorù a poskytuje jednotnı obraz vzdušné a pozemní situace v zájmové oblasti. Jsme pøesvìdèeni, že systém je ideálním øešením pro zvıšení bezpeènosti provozu nejen ve vzduchu, ale také na pozemních plochách malıch a støedních letiš,“ uvedl obchodní øeditel Ondøej Chlost.

Kromì pardubické firmy se do finále vızvy dostaly technologické novinky z Nìmecka, Kanady, Polska a Turecka. Napøíklad systém pro detekci a identifikaci dronù, vylepšené radarové systémy nebo software pro vèasné varování.

„Byli jsme ohromeni kalibrem letošních pøíspìvkù,“ konstatoval Peter Lenk z agentury NCIA. Osmièka firem nyní bude 5. listopadu prezentovat své produkty širokému odbornému publiku v rámci virtuální technologické konference NITEC.

Porota složená s expertù alianèní agentury a zástupcù amerického letectva pak vybere vítìze. Ten mimo jiné získá možnost ucházet se o pøípadnı kontrakt.

Pardubická ERA patøí mezi svìtové lídry ve vıvoji a dodávkách pasivních sledovacích systémù. Zaøízení, které na rozdíl od klasického radaru nic nevysílají, ale samy elektromagnetické signály monitorují, dovedou odhalit a sledovat letadlo, plavidlo nebo pozemní cíl, aniž by byly samy odhaleny.

V rámci NATO už ERA uspìla právì s pasivním „radarem“ Vera-NG. Dva komplety koupila Aliance v roce 2014.

Novı poèítaèovı systém ERIS pro øízení letového provozu a pohybù na letištních plochách na malıch a støedních letištích pak pøedstavuje cenovì dostupnou alternativu pro vojenská regionální letištì a armádní operace velení a øízení na strategické i taktické úrovni.

ERIS už pøitom sbírá mezinárodní reference. Funguje napøíklad na letišti v Bratislavì a byl nainstalován na Srí Lance, na Ukrajinì a v Sulejmánii v Iráckém Kurdistánu. Firma jej testuje také na letišti v Ostravì–Mošnovì.

Football news:

Real Madrid director Butragueno on Atletico player's hand: It's a penalty. We were again unlucky with referee Hernandez
Mourinho on Tottenham's 100 goals of the season: Not bad for a defensive and poor team
Coman has rejected Bayern's offer of a new contract until 2026
Holand's transfer is a priority for Real Madrid. The deal could cost 270 million euros (As)
Atletico controlled the first half of the derby thanks to Simeone's bold plan. Then the game opened up, and Casemiro's spurts saved Real Madrid
Laporta on Messi: Barcelona is a family. I hope this will help to ensure that the best player in history remains at the club
Manchester derby in a deserted city: fans instead of players meet their cars, Zinchenko gives an Interview in Russian, Sulscher breaks the series Pep