Czech Republic

Švýcaři chystají zákaz zahalování obličeje na veřejnosti. Má šanci uspět

Iniciativa „Ano zákazu úplného zakrıvání oblièeje“, která s návrhem hlasovat o tomto problému v referendu pøišla, chce, aby ve Švıcarsku zcela zahalovat tváø nesmìl nikdo. Platit to má na všech veøejnì pøístupnıch místech, jako jsou ulice, úøady, hromadná doprava, fotbalové stadiony, restaurace a obchody, a to nejen ve mìstech, ale i na venkovì.

Vıjimky budou v pøípadì schválení zákazu povolené pouze pøi bohoslužbách a na posvátnıch místech, ze zdravotních a bezpeènostních dùvodù nebo kvùli poèasí.

Navrhovanı zákaz pøímo nezmiòuje burku ani nikáb, kterı nechává odkryté oèi, ale je zøejmé, že na nì míøí. V kampani pøed referendem byly vylepené po švıcarskıch mìstech plakáty s nápisy „Zastavte radikální islám!“ a „Stop extremismu!“ a s obrázkem ženy v èerném nikábu.

Prùzkumy veøejného mínìní naznaèují, že ve švıcarské spoleènosti má podpora zákazu zahalování oblièeje mírnou pøevahu.

Zákaz zahalování na veøejnosti už platí v nìkterıch evropskıch státech. Jako první jej schválila Francie, následovali ji další zemì jako Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko èi Bulharsko. 

Football news:

Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw