Czech Republic

Svobodu pro Navalného! Hokejista Panarin podpořil opozičního politika

Alexej Navalnyj je ostøe sledované ruské jméno. Dlouhodobì prosazuje zmìny, odstoupení prezidenta Vladimira Putina, a právì proto upadl v nemilost tamní vlády.

Alexej Navalnyj na policejní stanici v moskevské ètvrti Chimki (18. ledna 2021)

V èervenci prodìlal pøi letu z Tomsku otravu a jeho tım i experti dodnes tvrdí, že se jej na Putinùv rozkaz pokusili zlikvidovat agenti tajné služby FSB prudkım nervovım jedem novièok, jednou z nejnebezpeènìjších látek na svìtì.

Navalného se nakonec podaøilo pøevézt do Nìmecka, kde se až do nedávna zotavoval. V nedìli 17. ledna se vrátil do Ruska, kde byl ihned po pøíletu zatèen a nyní èeká ve vazbì na soud.

Jeho mluvèí Kiru Jarmyšovou krátce na to zadržela policie a soud ji poslal na 9 dní do žaláøe za organizaci protestù, které vláda neschválila. Zatıkání Navalného pøíznivcù nyní probíhá na nìkolika místech v Rusku.

Na opozièníkovu podporu postupnì veøejnì zaèínají vystupovat i nejlepší ruští sportovci minulosti a souèasnosti. První byl bıvalı kapitán fotbalového národního tımu Igor Dìnisov, jemuž se nelíbí praktiky tamní vlády a zacházení s Navalnım.

Teï se k nìmu pøipojila i nejvìtší hvìzda hokejovıch New York Rangers Artìmij Panarin. Na svùj instagramovı úèet vyvìsil fotku Navalného s rodinou a vzkazem: „Svobodu pro Navalného.“ Tichı souhlas projevil i bek Chigago Blackhawks a krajan Nikita Zadorov, jenž pøesdílel Panarinùv pøíspìvek. Upozornil na to také nezávislı ruskı novináø Leonid Ragozin žijící v Rize.

Ruskı hokejista Artìmij Panarin podpoøil ruského opozièního politika Alexeje...

Panarina se v zámoøí dotazují, zda se chce k tématu obšírnìji vyjádøit. Jen vzkázal, že to nechce nijak dál komentovat. Každopádnì jeho post na sociálních sítích nelze považovat za vıstøel do tmy.

Nìkdejší vítìz Calder Trophy a finalista soutìže o Hartovu trofej pro nejužiteènìjšího hokejistu NHL se politickou situací i neutìšenım tamním životem dlouhodobì zabıvá a nebojí se o tom veøejnì mluvit.

Pøed dvìma lety se bìhem interview s Alexandrem Golovinem ostøe pustil do prezidenta Putina. „Je chyba, že k nìmu vzhlížíme jako k supermanovi. Myslím, že Putin už nechápe, co je dobré a co špatné. Ale ono je to tìžké, když jste dvacet let obklopeni lidmi, kteøí vás jen chválí,“ nešetøil kritikou.

„Stále tu je pøesvìdèení, že když øeknete špatnou vìc o vládì, zabijí vás nebo otráví. V Americe mùže sportovec kritizovat prezidenta, odmítnout návštìvu Bílého domu. U nás je to nemožné, okamžitì se strhne vlna kritiky,“ rozohnil se Panarin.

Postìžoval si také na chudobu panující mimo velké ruské aglomerace, což podle nìj bìžnı Amerièan nemùže ve své vlasti zažít. „Je to poøád stejné. Zmìny jsou titìrné, nic moc se nemìní. Máme Moskvu a Petrohrad, dvì ohromná centra rozvoje. A zbytek? Ty pùsobí jako vtip. Žil jsem v Columbusu, kterı není dokonce ani mezi deseti nejlepšími americkımi mìsty pro život, ale staèí se podívat na obrázky a uvidíte, jak je pìknı,“ vysvìtloval rozdíly.

Jeho slova tehdy odsoudili nìkteøí poslanci ruské Dumy, nebo bıvalí úspìšní sportovci v èele s Germanem Titovem, kteøí jsou stoupenci souèasné hlavy státu. Prorokovali, že bude tvrdıch vyjádøení ještì litovat. Vymstí se Panarinovi jeho èiny a vıroky?

Football news:

Iturralde Gonzalez about Felipe's hand in the match with Real Madrid: It is lowered, in a natural position
Bruno is 2+0 for 8 games against the big six this season in the Premier League. He scored a penalty for Tottenham and City
Klopp on 0:1 with Fulham: Liverpool players have the right qualities, but they can't show them
Ex-referee Andujar Oliver on Felipe's hand against Real Madrid: Unintentional play. A penalty would be unfair
Llorente leads La Liga with 8 assists for Atletico. He hasn't made a single one in 39 games at Real Madrid
Benzema broke Roberto Carlos' record for the most appearances for Real Madrid in La Liga among foreigners. Karim has 371 games
Liverpool lose 6 games in a row at home