Czech Republic

Švédka skoro třicet let věznila svého syna v bytě, zachránila ho příbuzná

Podle prokurátorky Emmy Olssonové mohla bıt obì v bytì zavøená témìø tøicet let. Švédskı list Expressen napsal, že syn zadržené ženy pøestal asi ve dvanácti letech navštìvovat školu.

Pøíbuzná, která muže objevila, švédskım médiím øekla, že dotyènı sedìl v rohu místnosti na zemi a prakticky nebyl schopen mluvit. Navzdory svému vìku mìl jen málo zubù, byl podvyživenı a jeho nohy byly pokryté zanícenımi ranami.

Uvedla také, že už delší dobu matku z vìznìní syna podezírala. Když se dozvìdìla, že je žena v nemocnici, osobnì se v nedìli veèer do jejich bydlištì v okrese Haninge jižnì od Stockholmu vydala. 

„Øíkala jsem si, že musí mít strach, protože matka byla jeho jediná jistota a najednou byla pryè. Bylo to, jako bych z reality vešla do nìjakého hororu,“ popisuje. „Páchlo to tam hnilobou,“ líèí.

V bytì byla tma a spousta odpadkù. „Zavolala jsem záchranku a nemocnice pak o pøípadu uvìdomila policii,“ pokraèuje s tím, že když se pohledem støetla s vìznìnım pøíbuznım, zaèal dokola opakovat její jméno, by ji nevidìl pøes dvacet let.

„Matka mu ukradla jeho život a zmanipulovala své okolí, aby si své tajemství uchovala,“ øíká žena. Vzpomíná také, že se už dávno pokusila na situaci v rodinì upozornit, ale ostatní èlenové pøíbuzenstva to zøejmì ututlali. „Byla jsem mladá a nakonec jsem to vzdala,“ dodává.

„Muž je nyní v nemocnici... Potøeboval operaci,“ potvrdila prokurátorka Olssonová bez dalších podrobností. Matka obvinìní z vìznìní syna a z vážného ublížení na tìle odmítá.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years