Czech Republic

Suverénně utekla olympijskému limitu. Tentokrát si Joglová maraton i užila

Když v roce 2019 na MS v Dauhá dobìhla v maratonu v krutém horku a dusnu, které vyøadilo osmadvacet jejích soupeøek, na dvacátém místì, bylo jasné, že odhodlání Marcele Joglové zcela jistì nechybí.

Èeská atletka se nároènıch podmínek neštítí, naopak je vyhledává, a to i v tréninku.

Dva mìsíce pøed cílovım kvalifikaèním závodem v Nizozemsku strávila v keòském Itenu, pøezdívaném „Domov šampionù“. V souznìní s pøírodou i sama se sebou. Hlavnì ale v tvrdém tréninku.

„Keòa se pro mì stala místem, kde se dokážu nejlépe soustøedit. Všechny problémy nechávám v Evropì,“ øekla Joglová.

„Já jsem vùbec nevìdìl, na jakı èas Marcela má. V té Keni je to tak specifické, co se tıká podmínek. Fouká tam, jsou tam kopce. Strategii závodu jsme podøídili limitu,“ tvrdil její trenér Jan Pernica.

V závodì byl pak sám pøekvapenı z toho, co jeho svìøenkynì pøedvedla.

Olympijskı limit Joglová pøekonala s pøehledem.

O více než tøi minuty pøedbìhla svùj osobní rekord a èas 2:28:16 ji zaøadil na tøetí pøíèku èeské historie. 

„My jsme mysleli, že ten olympijskı limit (2:29:30) bude i limitem pro Marcelu, ale ukázalo se, že není,“ pochvaloval si Pernica.

Let za snem

Kamery se nejvíce vìnovaly vedoucí skupinì se svìtovım rekordmanem Kipchogem. Každı pohled na skupinu bìžkyò, ve které byla i Joglová, v èeském fanouškovi vzbuzoval nadìji. 

Zdála se zcela ponoøená v závodì, byla ve svém bìžeckém transu, ve svém bìžeckém „flow“. „Já v hlavì nemìla nic jiného, než zùstat ve skupinì. Ani jsem se nedívala na hodinky,“ líèila.

Bìžci na startu maratonu na letišti v Enschede. Vepøedu svìtovı rekordman Eliud...

Bìžci na startu maratonu na letišti v Enschede. Vepøedu svìtovı rekordman Eliud Kipchoge. Marcela Joglová v zadních øadách.

Problém jí nedìlal ani monotónní bìh po letišti.

Z transu ji dokázal vytáhnout snad jen Kipchoge, kterı sem tam probìhl kolem. „Všimla jsem si, že mì pøedbíhá. Bylo pøíjemné se podívat, jak strojovì a krásnì bìží. Mám i podpis na èísle, takže jsem spokojená,“ hlásila Èeška.

Dùležitìjší než mnohdy matoucí pohledy do tváøe byly prùbìžné èasy na jednotlivıch mezièasech. Joglová bìžela strojovì za vodièi.

Kilometr za kilometrem ve stejném tempu.

„Vodièi bìželi super. Já jsem vidìl, jak jim Máca šlapala na paty. Øíkal jsem si jenom, a jim nezuje boty, aby ji byli schopni odvést až do konce,“ žertoval Pernica. 

Pøed závodem se rozhodovali, zda využijí vodièe, kterı bìžel na èas 2:27, nebo toho na 2:29. Zvolili druhou variantu. Zrychlit se dá pøece vždycky.

Na osmatøicátém kilometru se vıraz èeské atletky lehce zmìnil. 

Ukázala se v nìm bolest.

Vysvìtlení podala Joglová po závodì. Byly v tom opìt køeèe. „Naštìstí jsem s sebou mìla magnéska. Musela jsem si dát dokonce dvì, nebo jsem možná ani nemusela, ale byla jsem netrpìlivá,“ vyprávìla. 

Na vıkon to ale nemìlo vliv.

Èeská vytrvalkynì dál držela tempo a když už si byla jistá, že to zvládne, odpoutala se od vodièe a ještì zrychlila.

Olympijskı úsmìv v cíli už kamery zachytily perfektnì. „Pøítel mi øíkal, a se usmívám, až budu probíhat cílovou bránou,“ smála se Joglová.

„Krize nepøišla. Užívala jsem si èistì ten bìh, nic víc jsem nemusela øešit, to se mi ještì nestalo,“ pochvalovala si Joglová. „Opravdu poprvé mùžu øíct, že jsem si to jakžtakž i užila,“ dodala.

Na olympijskıch hrách mohou bìžet tøi èeské maratonkynì, které splní limit. Zatím to dokázala jediná Joglová. Další reprezentantky v èele s Evou Vrabcovou Nıvltovou se o to pokusí na konci kvìtna.

Osobitá cesta k olympiádì. A další cíle?

„Celı život si šla svojí cestou. Je potøeba ji tak brát a tak k ní pøistupovat. Nejde ji lámat pøes koleno, protože to nefunguje,“ øekl k Joglové její manažer Jan Koukal.

To byl i jeden z dùvodù, proè po loòském nepovedeném MS v pùlmaratonu ukonèila spolupráci s trenérem Pavlem Èervinkou.

„Jsem vdìèná za tréninky s panem Èervinkou. Zkrátka jsme si ale nesedli,“ uvedla Joglová.

Teï už závodí pod dohledem Jana Pernici. 

„Marcela ukazuje cestu dalším lidem. Když zaèínala, byla atletkou, kterou by si moc trenérù do skupiny nevybralo. Teï je v pozici, kdy by ji chtìl trénovat každı,“ øekl ke své svìøenkyni Pernica.

Progres Joglové v maratonu

Nejrychlejší èas v roce:

Sama Joglová si uvìdomuje, že její životní pøíbìh mùže bıt motivací pro mnoho dalších lidí, nejen sportovcù. Nejprve pøekonala problémy s bulimií a poté, po tøech letech profesionálního tréninku, také olympijskı limit.

Tam ale její pøíbìh nekonèí.

„My si cíle posouváme, splníme si jeden a úplnì o stejnı kousek si nastavíme další,“ prozradila.

Koukal naznaèil, že její osobní limit mùže bıt ještì za hranicemi toho olympijského. „Když jsme spolu mluvili po závodì, tak byla šastná, že to zabìhla. Byla ale v pohodì, což ještì po maratonu nezažila, takže byla vlastnì trochu zklamaná, že mohla bìžet ještì trochu rychleji,“ øekl.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude