Czech Republic

Sundal jsem Maradonu. Ale nejlepší je Messi, tvrdí Pelc

Jak vás zasáhla Maradonova smrt? Bylo mu šedesát.
Nedávno jsem si o tom našem zápase èetl vıstøižky z novin, které mi dìlal dìda, a Maradona dva dny nato zemøel. Mìl zdravotní problémy, musel na operaci, ale stejnì si øeknete: Takovı èlovìk tu léèbu i následnou péèi má skvìlou, postarají se o nìj dobøe. Pøišlo to rychle. Nemilé pøekvapení.

Jak na nìj vzpomínáte?
Jako na jednoho z nejlepších fotbalistù svìta. Jeho dovednosti, to bylo vážnì neskuteèné.

Neberete ho za nejlepšího?
Ono se to špatnì porovnává. V dobì pøed Maradonou záøil fantastickı Pelé, ale fantastickı byl i Pepík Masopust. Jasnì, Diego prošel šest lidí a dal gól, jenže ve stejném zápase na mistrovství svìta zaúøadovala i ta jeho božská ruka. Ale dneska se fotbal hraje jinak, každı má v obranì dva dvoumetrové frajery a je tìžké je obejít. Proto nedám dopustit na Messiho. Moje poøadí je asi Messi, Maradona, Pelé.

Ale Messi nedotáhl Argentinu ke svìtovému zlatu.
Jasnì, ale nejde to porovnávat. Fotbal se vıraznì promìnil. Vemte si Jarda Jágr. Kdyby hrál hokej o deset let døív, když kraloval Gretzky, tøeba by nastøílel v NHL o pìt set gólù víc. Ve fotbale døív bıval systém 2-3-5, tedy se dvìma obránci. Kdyby v té dobì existoval Messi, to by dával každı zápas pìt gólù.

65letı rodák z ústeckıch Skorotic, kde žije dodnes, má tøi tituly s Duklou Praha (1977, 1979, 1982). Èlen slavné zálohy Rott, Pelc, Štambacher s vojenskım klubem získal i tøi poháry. Má 240 startù a 63 branek v lize, v PMEZ sedm utkání, v PVP dvanáct, v Poháru UEFA osm, v reprezentaci tøi. Pùsobil i v kyperské Larnace. Jako sportovní manažer se podílel na postupu FK Ústí do 1. ligy a za jeho éry se postavila i nová tribuna.

Jak vzpomínáte na pøátelské utkání proti Argentinì?
Jako na krásnı zájezd. S ÈSSR jsme tenkrát hráli dva zápasy v Brazílii a Argentinì, ani v jednom jsme neprohráli. Brazílie byla 1:1, to jsem nenastoupil. A my, co jsme nehráli, jsme dostali šanci proti Argentinì. Skonèilo to remízou 0:0 a mám pocit, že Zdeòkovi Nehodovi neuznali regulérní gól. Ale my byli rádi i za remízu, vždy Argentina mìla špièkovı svìtovı manèaft.

Jak to tenkrát s Maradonou bylo? Hlídal ho Jan Fiala.
Ano, mìl ho na starosti a hrál na nìj osobku. Spolu jsme se o nìj dìlili. Vím, že mi ho jednou nahnal nebo mu utekl a já ho sundal tak, že museli i lékaøi vbìhnout na trávník. Doufám, že na ty následky on nezemøel (smích). Když jste šel do souboje s Maradonou, myslel jste si, že ten míè už máte, ale on byl vždycky o fous rychlejší. Na prvních pìti metrech bychom ho nikdy nechytili.

Nadával vám po faulu?
Vùbec. Oni to mìli jako pøípravu na mistrovství svìta. A komunikoval hodnì s rozhodèím, na nás žádné narážky. On tyhle zákroky trošku pøihrával, udìlal o dva kotrmelce víc, aby to trošku nafoukl. On moc zranìnı ani nebyl, umìl to prodat. Vybavuju si, že jsem Fialu zajišoval, a když jsem si myslel, že už míè mám, Maradona si ho píchnul. A já nemìl balon, ale jeho nohu. V pùlce høištì. Ale dostali jí pìknou, pøes kotník nebo holeò.

Bylo mu 21 let a válel za Boca Juniors. Co jste o nìm vìdìli?
O tìch nejlepších hráèích svìta se toho vìdìlo dost i u nás za železnou oponou. Registrovali jsme to haló, že hrajeme proti Maradonovi. Už tehdy byl špièkovı fotbalista, o kterého se zajímaly všechny nejslavnìjší kluby svìta.

Jak vás nadchla atmosféra a horkokrevní fanoušci? Plné stadiony jste zažil už s Duklou, s kterou máte tøi èeskoslovenské tituly.
Jasnì, v Poháru mistrù i Poháru vítìzù pohárù byly venku plné, velké stadiony. Jednou si pamatuju i na Dukle návštìvu 20 tisíc, lidi sedìli na stráni. Ale samozøejmì Argentinci a Brazilci to prožívají jinak, pro nì je to svátek, i když pøijela jen ÈSSR. Trošku to podcenili. Už když jsme jeli autobusem na stadion, lidi nám ukazovali tøi prsty, pìt prstù. Mysleli si, že nás lehce pøejedou. Proti Argentinì to byl mùj debut v áèku reprezentace, a zrovna v takovém zápase. Premiéru mìli i Petr Rada a Karel Jarolím, zvládli jsme to skvìle.

Máte památku na Maradonu?
Jen ten vıstøižek z novin. Žádnou fotku ze zápasu, natož abych se s Maradonou potom vyfotil. Ani dresy se ještì tehdy nevymìòovaly, to nikoho nenapadlo. Byla jiná doba, na takové vìci se nemyslelo. Ale vím, že naše vısledky mìly velikı ohlas. Bylo to pøed svìtovım šampionátem ve Španìlsku.

Proè jste si na nìm, na rozdíl od Maradony, nezahrál?
Bohužel jsem se pak zranil, praskla mi achilovka, jinak bych do Španìlska jel. Byl jsem i vyfocenı na plakátech, kádr byl uzavøenı. Nakonec to ve Španìlsku byl vıbuch, nepostoupilo se ze základní skupiny, takže ještì víc lituju letní olympiády v Moskvì 1980. To bylo horší, mrzelo mì to o hodnì víc. Mohl jsem mít doma zlatou olympijskou medaili, byl jsem v základu. Zase pøišlo zranìní, prorazil jsem si èelní kost, pùl roku jsem nehrál.

Vás ovlivnila zranìní, božského Diega drogy a alkohol. Proè?
On holt takovı byl. A navíc mu nepomohlo, že odešel do Neapole, v tom mìstì vìci jako drogy kvetly. Ty úlety ho poznamenaly.

Kolikrát jste vyprávìl u piva historku, že jste si zahrál proti fotbalovému géniovi Maradonovi?
Vždycky jsme se o tom bavili hlavnì v rodinném kruhu. Nejbližší kamarádi o tom vìdìli a dìlali si srandu, když jsme nìkam šli: Hele, ten nakopl Maradonu! Jinak to skoro nikdo neví. Volal mi kamarád a øeditel pekárny Míra Kubín: Já tady ètu v novinách o Maradonovi a ty jsi prı proti nìmu hrál? To si dìláš srandu! Myslím, že 99 procent lidí to neví. Nikde se s tím nevytahuju. Je fajn, že lidi se dozvìdí, že jsem hrál proti takové legendì, až když umøe (smích). Ale cením si toho, že jsem s ním byl na høišti. I toho, že mám tøi zápasy za nároïák.

Football news:

Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun