Czech Republic

Strojírenství, ropa či plyn. Vrbětice zhorší ekonomické vztahy s Ruskem

Èeská republika loni poprvé minimálnì od roku 2005 dosáhla kladné bilance pøi obchodu s Ruskem. Meziroènì pøešla ze schodku 2,3 miliardy do pøebytku témìø dvou miliard korun.

Nyní lze oèekávat oslabení ekonomické spolupráce, tvrdí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. V souvislosti s vrbìtickými výbuchy pøipomnìl, jaký mìly dopad na rusko-britské ekonomické vztahy útoky na bývalé agenty Alexandra Litvinìnka a Sergeje Skripala a také obsazení Krymu. 

Jeho obrat dosáhl maxima pøed ruskou anexí Krymu v roce 2014. Spojené království nyní vùèi Rusku uplatòuje øadu obchodních sankcí, kvùli nimž je obrat vzájemného obchodu hluboko pod úrovní v minulosti. Podobný vývoj, i když asi ne tak výrazný, lze podle Kovandy oèekávat i v pøípadì Èeska.

Obchod s Ruskem neutrpí jen pøípadem ve Vrbìticích, ale zøejmì také postupnì zhoršujícími se vztahy mezi EU a Ruskem. Unie uplatòuje vùèi Rusku sankce už od roku 2014 po anexi Krymu. Oslabuje to i obrat èeského obchodu s Ruskem. Nyní další vztahy EU s Ruskem ohrožuje posilování ruských vojsk u ukrajinských hranic. 

„V pøípadì eskalace vztahù EU-Rusko je pro nás riziko odvetné opatøení Ruska, které by mohlo mnohé strojírenské položky zatížit prohibitivním clem èi jinak. Obchodní bilance posledních let, z našeho pohledu aktivní, by se mohla otoèit do vyrovnané,“ uvedl ekonom Capitalinked.com Radim Dohnal.

Vyhrocení vztahù mùže zasáhnout Škodu

Podle analytikù by to mìlo dopad pøedevším na export výrobkù z oboru strojírenství, zejména v automobilovém prùmyslu, lékárenství, hraèkáøství èi vytváøení plastù. Vyhrocení vztahù s Ruskem mùže mít v urèitých pøípadech negativní dopad i na nìkteré tuzemské firmy. Štìpán Køeèek z BH Securities v této souvislosti zmiòuje napøíklad Škodu Auto, skupinu PPF a její spoleènost Home Credit, Hamé, Brano, Koh-i-noor a další.

Ekonomové zároveò upozoròují na dlouhodobou závislosti Èeska na ruské ropì a zemním plynu. „Nejde si pøedstavit, že bychom dovozy omezili bìhem nìkolika mìsícù,“ míní Dohnal. I podle Kovandy bude právì energetická závislost ovlivòovat míru utlumení obchodu s Ruskem a pøípadná omezení. Podle Køeèka souèasná situace potvrzuje, že stát by mìl více dbát na diverzifikaci zdrojù energetických surovin a snižovat tak ruský vliv.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu oznámil, že èeské bezpeènostní složky mají dùvodné podezøení, že do výbuchu munièního areálu ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské tajné služby GRU. Èeský stát proto vyhostil 18 pracovníkù ruské ambasády, kteøí byli identifikováni jako èlenové ruských tajných služeb.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude