Czech Republic

Střelec Hrňa dal první gól a pomohl srazit Spartu. Konečně, oddechl si

Pøi gólu jste støílel do odkryté branky. Bylo to snadné?
Tak to nevím vzhledem k mé dosavadní úspìšnosti... I minulı zápas jsem mìl pøed sebou prázdnou branku a nedal jsem. Hlavnì jsem si øíkal, abych zase netrefil gólmana.

Mìl jste èas pøemıšlet?
Nìkdy to tam naskoèí (smìje se).

Hosté si po vaší trefì vzali trenérskou vızvu, zda jste nebyli v brankovišti a nebránili brankáøi v pohybu. Jak vám bylo?
To jsem si øíkal: Ty brïo, mnì snad není pøáno ten první gól dát.

Pøed tím jste asistoval u gólu Tomáše Marcinka. Jak jste tu situaci vidìl?
Puk vyletìl nad bránu. V první chvíli jsem pøemıšlel, co udìlám a pokusil jsem se do nìj prásknout. Kotouè skákal pod nohama, až trefil Marciho a prošel brankáøi mezi betony.

Nezoufal jste si už, když jste na gól èekal tak dlouho?
Samozøejmì, že hráè, aspoò teda já, na to trochu myslí. Ale snažil jsme se chodit do brány a nìjakım zpùsobem tam puk dotlaèit. A jak jsem øíkal, minule staèilo kousek ho posunout a zasunout do prázdné branky, jenže jsem trefil beton. Takže jsem rád, že mi to tam už spadlo.

Filip Zadina nedávno øíkal, že máte nejpøesnìjší a nejtvrdší støelu.
To nevím. Asi mì chtìl pochválit ale on má taky parádní støelu. Je nás tady víc, kdo se do toho umí opøít. Ale pøece jen, když jedna z televizí dìlala soutìž v tvrdosti støelby, tak jsme skonèil poslední (smìje se).

Èím to bylo, že stejnì jako minule s Hradcem Králové, tak i nyní se Spartou jste už v první minutì prohrávali?
Vždycky si øíkáme, že se to nesmí stát, protože nám zápas mùže hned z kraje utéct. A zase jsme brzo dostali gól.

A opìt jste stav otoèili a vyhráli...
Nevím, jestli nás to vždy nastartuje k obratu, ale nejsme z toho nadšení. Dùležité však je, že stále byl pøed námi ještì celı zápas.

Ukazuje se, že jste odolní psychicky?
Horší by bylo dostat gól v posledních vteøinách, to už bychom tøeba neotoèili.

Co rozhodlo o vaší vıhøe?
Parádnì jsme ubránili pøesilovky hostù, ve tøetí tøetinì jsme to vzadu vıbornì zavøeli a podržel nás Pepa (brankáø Koøenáø).

V 52. minutì rozhodèí vyluèovali vašeho obránce Jana Jaromìøského za podražení, ale hostující Andrej Kudrna pøiznal, že spadl sám. Parádní gesto, že?
Klobouk dolù. Pøesnì jsem tu situaci nevidìl, ale zdálo se mi, že Andrej zakopl o špièku brusle. Nechci tvrdit, jak to pøesnì bylo, ale bylo super, že trest odvolal. 

Football news:

Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club