Czech Republic

Strašně jsem se mýlila, omluvila se hasičům svědkyně požáru z Bohumína

„Hasièi pøijeli a dobrou pùlhodinu se nic nedìlo. Roztahovali hadice, žebøík se jim nepodaøilo... a z druhé strany zaèali lidé vyskakovat. Lidé køièeli, a neskáèou, ale oni už hoøeli. Až pátı èlovìk spadl, a oni teprve rozdìlali plachtu,“ øekla svìdkynì neštìstí Karin Šipková CNN Prima News.

Nyní se za svou vıpovìï omluvila jak v Èeské televizi, tak na svém facebookovém úètì.

Svou mılku si prı uvìdomila po zhlédnutí jednoho z videí z místa neštìstí. Strašnì jsem se zmılila, vnímala jsem realitu jinak, než byla, napsala do pøíspìvku. „Díky vašemu rychlému zásahu to nedopadlo hùøe,“ píše.

Na Facebooku se jí dostává jak pochvalnıch reakcí, tak i drsné kritiky. Lidé ji obviòují, že svou neuvážeností odstartovala vlnu obvinìní, nebo že její omluva není upøímná. Nìkdo je však rád, že dokázala veøejnì uznat chybu.

Bezprostøednì po zásahu se i od jinıch lidí na sociálních sítích a v médiích objevila kritika postupu hasièù, obdobnì hovoøili i nìkteøí svìdci události a mnozí hasièskı zásah hodnotili u postiženého panelového domu i v nedìli.

„Musím zásadnì odmítnout veškeré spekulace spoèívající v tom, že hasièi pøijeli pozdì,“ reagoval øeditel moravskoslezskıch hasièù Vladimír Vlèek v nedìli. 

Podle nìj ze zákona mìly bıt na místì dvì jednotky do deseti minut a další jedna jednotka do 15 minut. Dvì jednotky hasièù pøitom na místo dorazily do pìti minut a zasahovaly, uvedl. Za hasièe se postavil i ministr vnitra Jan Hamáèek, kterı na Twitteru dojezdové èasy potvrdil.

Football news:

Mostovoy about the departure of Rostov: Money debauchery plays a cruel joke. Maccabi knocked out the millionaires
Godin moved from Inter to Cagliari
Head Of Atletico: Bartomeu will be one of the great presidents of Barca. History will prove him right
Referee Taylor awarded a penalty to Bayern for Alaba's foul on Rakitic. Ocampos scored
Another night when we are not at ease: A sad picture of the fall of Rostov in European competitions
Valery Karpin: Rostov, having scored a goal, got hooked psychologically, stopped pressing. In the End, there were no forces
Glebov received a red card for a foul on a Maccabi player in midfield. Var on match no