Czech Republic

Strakonická teplárna znovu hrozí omezením dodávky tepla pro sídliště

Spoleènost Energo Strakonice odmítá strakonické teplárnì platit za odebranou tepelnou energii a plnit povinnosti, které jí uložil pøedbìžným naøízením Energetický regulaèní úøad (ERÚ).

Navíc soustavnì odmítá uzavøít s teplárnou smlouvu na dodávku tepla, aèkoliv nemá dostateèné zdroje pro výrobu tepelné energie, kterou chce dodávat svým odbìratelùm. Proto se musí obyvatelé strakonického sídlištì Šumavská pøipravit na možnost, že jim od 22. dubna omezíme dodávky tepla. Tak by se ve zkratce dalo shrnout prohlášení teplárny, které vyvìsila na své webové stránky.

Jednatel firmy Energo Strakonice Roman Nìmeèek na dotaz redakce uvedl, že jeho spoleènost v žádném pøípadì dodávky na sídlištì Šumavská sama omezovat nebude, ale pokud je sníží nebo snad i zastaví teplárna, mohou to obyvatelé pocítit.

„Pokud k tomuto kroku Teplárna Strakonice pøistoupí, my nebudeme schopni to nijak ovlivnit. Když nedodají teplo nám, nemùžeme ho my dodat lidem,“ uvedl Nìmeèek.

„Faktury máme uhrazené a naopak teplárna dluží nám více než deset milionù korun. O oznámení teplárny, ve kterém varovala pøed možným omezením dodávek, jsme informovali Energetický regulaèní úøad,“ øekl Roman Nìmeèek.

Dodal, že s postupem teplárny zásadnì nesouhlasí. „Teplárna si bere jako rukojmí koneèné odbìratele tepla. Zároveò omezením dodávek od teplárny dojde k jednání v rozporu s platným pøedbìžným opatøením Energetického regulaèního úøadu,“ upozornil Nìmeèek.

Pøedstavenstvo teplárny podle prohlášení dìlá v souèasné dobì maximum pro to, aby zákazníci spoleènosti Energo nemuseli èelit potížím. O situaci informovalo i zástupce mìsta Strakonice.

Na žádost starosty mìsta pak teplárna ustoupila od pùvodního zámìru okamžitého omezení dodávek a poskytla Energu další dodateènou lhùtu k úhradì dluhu a uzavøení smlouvy na odbìr tepla.

„Pokud však spoleènost Energo v dodateèné lhùtì neuhradí své závazky, pøistoupí teplárna k omezení èi pøerušení dodávek tepelné energie pro všechna dotèená odbìrná místa,“ upozoròuje teplárna.

Spor mezi spoleènostmi se táhne už od záøí loòského roku. Vyvrcholil letos v lednu, kdy teplárna regulovala dodávky tepla pro zhruba 300 domácností na sídlišti Šumavská.

Situaci pøijel do Strakonic v lednu øešit i ministr prùmyslu a obchodu Karel Havlíèek. Obì strany pak mìly do 16. dubna èas na to, aby se dohodly. To se nestalo.

Football news:

Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss
Barcelona and PSG are Interested in Monaco defender Caio Enrique. He is estimated at 25-30 million euros
Sergio Ramos: Real Madrid are disappointed, but we are not finished. Intent on winning La Liga
Bayern may invite Paratici from Juventus (La Stampa)