Czech Republic

Stovky tisíc nakažených a plné nemocnice. Přesto se v Indii koná obří festival

Jedna z vlivnıch hinduistickıch skupin se proto rozhodla z festivalu Kumbhaméla odhlásit. „ Kumbhaméla pro nás skonèil,“ uvedla tajemnice skupiny Niranjani Akhada pro místní média. Rozhodli se tak den poté, co jeden z vedoucích další vıznamné skupiny zemøel poté, co mu byla diagnostikována nemoc covid-19, píše web BBC. 

Indická vláda v souèasné dobì èelí stále hlasitìjší kritice kvùli tomu, jak se potıká s nynìjší hlubokou zdravotní krizi. V sobotu pøibylo v Indii rekordních 261 500 pøípadù koronaviru. Od zaèátku pandemie se v Indii infikovalo témìø 14,8 milionu lidí, což je nejvíce po Spojenıch státech americkıch. V pøepoètu na obyvatele zase Indie provedla od zaèátku pandemie témìø osmkrát ménì testù, než bylo provedeno v Èesku.

Kritika se v posledních dnech snesla také na britského premiéra Borise Johnsona. Ten má na konci dubna v plánu první oficiální návštìvu Indie právì i navzdory rostoucím pøípadùm koronavirù v zemi a nové mutace, která se zde na zaèátku mìsíce objevila. Podle vládní agentury Public Health England se v Anglii již objevilo 73 pøípadù této mutace a další ètyøi ve Skotsku. 

Podle pøedního vìdce by proto mìla bıt Indie uvedena seznamu zemí s koronavirem uvedena jako „èervená“, což by znamenalo, že z ní mohou zpìt do Spojeného království pouze Britové, píše The Guardian. Ti by navíc pøi pøíjezdu museli podstoupit 10denní karanténu v hotelu. Kvùli masivnímu šíøení nákazy se miliardová Indie momentálnì stává ideálním prostøedím právì pro vznik novıch variant koronaviru.

V metropoli Dillí ze soboty na nedìli navíc zaèala víkendová uzávìra. Zavøená zùstanou nákupní centra, tìlocvièny, restaurace èi nìkterá tržištì. Naopak základní služby budou dále otevøené. Povolené jsou dále i svatby až pro 50 lidí. Dvacet lidí se mùže zúèastnit pohøbu. I pøesto se podél bøehù øeky Gangy v posledních dnech sešly stovky tisíc lidí na Kumbhaméla .

Není zøejmé, kolik lidí se pøi Kumbhaméla nakazilo od 11. bøezna, kdy festival zaèal. Podle lékaøe z Haridwaru bylo od 10. do 14. dubna mezi vìøícími potvrzeno více než 1 600 pøípadù nákazy. Poèet pøípadù však bude zøejmì ještì vyšší.

Nechat vše na bohovi

V lednu a únoru došlo sice v Indii k prudkému poklesu poètu pøípadù, ale s nárùstem pøípadù a úmrtí nyní nemocnice v celé zemi hlásí nedostatek lùžek, kyslíkovıch lahví a lékù. Špatná situace v zemi však od každoroèních oslav vìrné neodradila. Ujwal Puri, 34letı podnikatel, pøijel do Haridwaru se zásobami dezinfekce a roušek. Podnikatel oèekával pøísné bezpeènostní kontroly a testy na pøítomnost covidu. Žádné kontroly však nevidìl, ani na nejbližším letišti u mìsta, ani pøímo na místì slavnosti.

Premiér Indie Naréndra Módi poutníky v sobotu vyzval, aby shromáždìní drželi na „symbolické“ rovinì. Sám je však kritizován za pøedvolební shromáždìní, které se ve mìstech v souèasné dobì konají. 

Jeden z místních náboženskıch vùdcù následnì úèastníky pobídl, aby se neshromažïovali ve velkıch poètech. „Na místì nikdo rozestupy nedodržoval,“ øekl Puri. On sám na festivalu zùstal tøi dny, pøièemž si na veøejnosti sundal roušku pouze jednou. „Nechal jsem v tu chvíli všechno na Bohu,“ øekl pro BBC. Ne každı však dodržoval pravidla tak, jako Puri. Na mnoha fotografiích z festivalu je naopak vidìt, že lidé roušku nenosí a když už ji mají, vìtšinou ji mají stáhnutou dolù k bradì.

„ Kumbhaméla má poskytnout mír vnitønímu já. Jak by mìl èlovìk najít vnitøní mír, kdyby byl váš milovanı infikován covidem?“ øekl k události historik Gopal Bhardwaj. Jeden z mluvèí festivalu nicménì uvedl, že festival bude pokraèovat až do kvìtna. Uvedl, že covid-19 „je pøírodní neštìstí a každı jednou musí zemøít“. 

Tristní stav covidového centra

Shiv Bhatt byl souèástí oficiálního vıboru jmenovaného soudem, kterı v bøeznu navštívil mìsto Haridwar, aby zkontroloval pøípravy na fesival. Bhatt uvedl, že nemocnicím, vèetnì místního covidového centra, chybìlo základní vybavení. „Toalety a oddìlení byly ve špatném stavu. Chybìly tam koše, nefungoval ani vıtah,“ øekl.

Lidé na festivalu se však pandemickou situací vìtšinou nezabıvají. Jak øekl jeden z úèastníkù, malíø Sandeep Shinde. „Neslyšel jsem, že by nìkdo kolem mì mluvil o koronaviru. Nikdo o žádném viru,“ øekl malíø, podle kterého jde o jedineènı a krásnı zážitek.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude