Czech Republic

Stoupá poptávka po přepravních paletách. Jejich ceny jdou rapidně nahoru

„Všechny spoleènosti, se kterımi spolupracujeme, uvádí, že zažily ten nejlepší rok,“ zmínil Laszlo Horvath z americké univerzity Virginia Tech, kterı stojí v èele centra, jež se zabıvá vızkumem a testováním obalovıch materiálù, palet a jednotkového zatížení. 

Podle jeho odhadù obíhá po svìtì pìt miliard palet, z toho devadesát procent je døevìnıch a zbytek pøipadá na plastové, kovové èi kartonové. V pøedpandemickıch dobách odhadovali experti rùst globálního trhu s paletami na pìt až sedm procent roènì. Teï však tempo nabírá na obrátkách.

Ani v Èeské republice si vırobci palet na nedostatek práce nemohou stìžovat. Spoleènì s vysokou poptávkou ale stoupají i ceny. „Navyšování cen palet za posledních devìt mìsícù je raketové a v dosavadní historii nevídané,“ øíká Zdenìk Bouše, obchodní øeditel spoleènosti Klaus Timber, která se specializuje na vırobu palet a døevìnıch obalù.

Dùvodem je podle nìj brutální zdražování vstupní komodity, a to kulatiny, øeziva i høebíkù. „Cena stoupá o desítky procent. Pozorujeme v této oblasti znaky bıèího trhu a jsme si jisti tím, že zdražení ještì zdaleka nedosáhlo vrcholu,“ doplòuje Bouše.

Podobnì to vidí i Tomáš Körner, vedoucí produktu Obaly Geis. „Døevo jen za bøezen 2021 zdražilo o cca dvacet procent,“ zmiòuje. Ceny spojovacích materiálù podle jeho slov za první ètvrtletí letošního roku vzrostly zhruba o patnáct procent.

„Rùst cen ovlivòuje i to, že Rusko od pøíštího roku chce podpoøit místní prùmysl a nebude vyvážet nezpracované døevo,“ doplòuje Körner.

Dlouhé dodací lhùty

Zvıšená poptávka po vstupních komoditách má za následek prodlužování termínù jejich doruèení. „Termíny se až nesmyslnì prodlužují. Bohužel nás momentálnì naši subdodavatelé staví do situace „ber, nebo nech bıt“. Kupujeme tedy, co zrovna je, jen abychom zajistili plynulou vırobu,“ vysvìtluje Körner.

„Høebíky prostì nejsou, dodací lhùty jsou hrozné. Normálnì jsme mìli høebíky do druhého dne, dneska u nìkterıch položek spojovacího materiálu je èekací doba i dva mìsíce,“ pøidává svùj poznatek František Pospíšil, majitel spoleènosti Døepos.

Cenné døevo i ruce

Pospíšil zároveò upozoròuje i na možnı nedostatek døeva v Èeské republice. „Døevo v kulatinì odjíždí tøeba na Slovensko, nebo do Polska. Pokud stojíte u Vyškova nebo u Brna na dálnici a poèítáte náklaïáky s polskımi znaèkami, které to vyváží smìrem nahoru, tak to je hrùza. A èeská ruka na to vùbec nesáhne,“ komentuje Pospíšil.

„Døevo se velkém vyváží i do USA a Èíny, kde dramaticky roste poptávka po døevu,“ doplòuje Körner.

Podle Tomáše Körnera je taková obchodní politika èeskıch firem špatná. „Myslím, že by bylo rozumnìjší mu dát pøidanou hodnotu v Èeské republice a následnì vyvážet vırobky, nebo alespoò øezivo, ale ne nezpracovanou kulatinu,“ podotıká.

Èeské spoleènosti si rovnìž stìžují na nedostatek zamìstnancù. „Lidí je málo. Mysleli jsme si, že když bude covid, nastoupí nìjací èíšníci, kuchaøi, ale nepøišel nikdo. Asi jsou na kompenzacích. Takže to nás limituje,“ zmiòuje František Pospíšil.

Nìkterım nezbıvá nic jiného, než zamìstnávat pracovníky ze zahranièí. „Kdokoliv, kdo má vyšší vzdìlání než základní školu, u nás moc dlouho nevydrží. Proto jsme závislí na agenturních zahranièních pracovnících,“ øíká upøímnì Tomáš Körner.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude