Czech Republic

Sto let stačilo. Spolek Bez komunistů.cz připomněl výročí komunistického puče

Název kampanì vyjadøuje zájem spolku na tom, aby tuzemští komunisté po 100 letech své existence, kdy byli témìø celou dobu zastoupeni v parlamentu, se v podzimních snìmovních volbách už do dolní komory nedostali.

KSÈM se poslední dobou v nìkterıch prùzkumech volebních preferencí pohybuje tìsnì kolem pìtiprocentní hranice potøebné pro vstup do Snìmovny.

Ve vıroèní den pøevzetí moci komunisty ve státì v roce 1948 rozsvítili zástupci spolku na dlažbì námìstí v Praze ze svíèek vytvoøenı obrys Èeské republiky. Svìtla svítila za pøihlížení nìkolika kolemjdoucích také symbolicky tam, kde na mapì stojí Praha a také Železná Ruda, Jáchymov èi Uherské Hradištì - místa spjatá se zloèiny komunismu.

Pøedseda spolku Petr Marek ÈTK øekl, že kampaò chce cílit na dlouhodobé volièe a pøíznivce KSÈM, kteøí by se podle nìj už mohli rozhodnout svobodnì si na politické scénì vybrat jinı subjekt. Další cílovou skupinou jsou podle Marka mladí lidé. „Myslím, že ortodoxních volièù komunistù je málo. Mnohé z dalších lidí, kteøí je volí tøeba z trucu, myslím, pøesvìdèí to, když se dozvìdí o zloèinech, které komunisté spáchali,“ øekl.

Spolek Bez komunistù.cz pøipomíná únorovı puè z roku 1948 pravidelnì, stejnì jako každoroènì vzdává hold památce obìtí komunismu v èele s popravenou politièkou Miladou Horákovou.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies