Czech Republic

Stín viru drtí Beskydy i Jeseníky. Hotely hlásí storna, lidem se do regionu nechce kvůli strachu z Karviné

„Letošní dovolená je jako sázka do loterie. Nejprve jsme rušili Francii, pak jsme stáhli i rezervaci v Beskydech. Necítili bychom se tam úplnì bezpeènì vzhledem k tomu, že Karviná i Polské Slezsko je nedaleko. Tak nakonec zvítìzily Krkonoše,“ øekla serveru Lidovky.cz Jiøina Ramešová z Prahy.

Jiøinin pøípad není ojedinìlı, potvrdil serveru Lidovky.cz Petr Frıdl, pøedseda moravskoslezské sekce Asociace hotelù a restaurací Èeské republiky. „Situace na Karvinsku cestovnímu ruchu v kraji uškodila, má urèitì negativní vliv. Nejvíce se to promítá do velkıch mìst, ale i na horách dochází ke stornùm pobytù,“ uvedl s tím, že odliv turistù hlásí napøíklad obce Ostravice, Èeladná a Bílá.

Nejvìtší problém mají podle Frıdla mìstské hotely a penziony, které jsou místy ještì i zavøené. Letos navíc pøijdou i o návštìvníky tradièních hudebních festivalù, které byly kvùli pandemii zrušeny. Stopku dostala i kongresová turistika.

„Hotely ve mìstech jsou na polovinì, èi dokonce tøetinì loòskıch èísel. Menší obce takovı problém nemají, zájem je zejména o malé penziony v pøírodì, kde je nebezpeèí nákazy minimální,“ dodal Frıdl.

Èekání na rozvolnìní opatøení

Turisty podle nìho nejvíce zajímá, jaká jsou v místì jejich pobytu omezení. V èásti Beskyd totiž lidé nadále musejí nosit uvnitø budov roušky, dodržovat rozestupy a po jedenácté veèer jim v žádné hospodì nenalejí. „Od pøíštího tıdne oèekáváme uvolnìní od krajské hygienické stanice pro Frıdecko-Místecko,“ sdìlil Frıdl.

V brzké uklidnìní situace doufá i vedení kraje. „Situace na Karvinsku cestovnímu ruchu skuteènì moc nepøidává, ale vìøíme, že díky všem opatøením se dá brzy vše opìt do poøádku,“ øekla serveru Lidovky.cz Nina Kavan ze spoleènosti Moravian-Silesian Tourism, která jako pøíspìvková organizace øídí pro kraj cestovní ruch.

„Mám za to, že cestování po kraji je bezpeèné. Památky, hotely a restaurace jsou otevøeny a na turisty stoprocentnì pøipraveny. Není dùvod se nièeho obávat,“ dodala. Krizi v cestovním ruchu bere kraj nicménì podle ní vážnì a snaží se alespoò zmírnit vážné dopady. Napøíklad nabídkou volnıch vstupù do krajskıch památek v záøí a øíjnu. „Tímto doufáme v prodloužení turistické sezony,“ doplnila Kavan.

Pøestože hotely v regionu zaznamenávají pokles, o pronájem soukromıch chat èi chalup zájem trvá. „V globálním hledisku je nárùst proti loòsku pøibližnì 50 procent. Klienti si nemohou moc vybírat, z našich 9500 chat a chalup je vìtšina vyprodaná,“ øekl serveru Lidovky.cz Petr Vybíral ze serveru E-chalupy.cz. Pøipustil nicménì, že nepozná, ve kterıch konkrétních lokalitách se objednává více, èi ménì.

Cizina v pozoru

Moravskoslezskı kraj si kvùli karvinskım koronavirovım èíslùm hlídají i ostatní státy. Sousední Slovensko již uvedlo, že jeho nové pøípady nákazy souvisejí též s nakaženım horníkem, kterı pracuje v Karviné v Èesku. Rovnìž u dalších nakaženıch zjistili spojitost s pøeshranièním cestováním. „Pùvod nákazy je ze zahranièí. Tím, že se otevøely hranice, pøijíždìjí sem pozitivní pacienti,“ øekl slovenskı ministr zdravotnictví Marek Krajè novináøùm.

Omezení vstupu Èechù na své území zatím drží Lotyšsko, Estonsko a Kypr, Slovinsko si „hlídá“ jen Èechy s trvalım nebo pøechodnım pobytem právì v Moravskoslezském kraji. Slovinská policie turisty kontroluje na vybranıch hranièních pøechodech, kterımi je do zemì èi pro tranzit do Chorvatska pouští. Zjišuje jejich jména i adresu.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje musejí pøedložit potvrzení o rezervaci ubytování a negativní test na covid-19, bez testu musejí do karantény. Všem turistùm, kteøí chtìjí ve Slovinsku strávit dovolenou, doporuèuje èeské ministerstvo zahranièí mít s sebou èestné prohlášení, že v posledních 14 dnech nepobıvali v Moravskoslezském kraji.

Podle cestovních kanceláøí ale nejvíce moøechtivıch obyvatel kraje letos zamíøí do Øecka a Bulharska, kde jim prozatím žádné kontroly nehrozí. „Naši klienti z Moravskoslezského kraje objednávají nejvíce letecké dovolené na øecké ostrovy Kréta, Rhodos, Zakynthos nebo do Bulharska,“ øekla serveru Lidovky.cz Eva Nìmeèková, mluvèí cestovní kanceláøe Èedok.

Zájem o tyto destinace potvrdily i Invia a Exim Tours, jehož mluvèí Petr Kostka navíc zdùraznil, že se v posledních dnech v kraji i zmìnilo nákupní myšlení. Dùvodem je obava z nákazy v uzavøenıch prostorách. „Poslední dobou klienti více nakupují pøes telefonickı èi e-mailovı kontakt nebo online. Prodejny, které jsou v nákupních centrech, evidují sníženı poèet návštìvníkù,“ øekl serveru Lidovky.cz.

Z èervnového prùzkumu spoleènosti STEM/MARK vyplıvá, že devìt z deseti lidí, kteøí letos plánují dovolenou, ji hodlají strávit v Èesku. Minimálnì její èást. Vìtšina preferuje jižní Èechy nebo jižní Moravu, naopak pøíliš velkı zájem není o severozápadní Èechy, Prahu ani její okolí. Do zahranièí se tento rok chystají vydat dvì pìtiny oslovenıch.

Football news:

Arsenal will announce Willian's move next week
Benfica are working on a transfer for Cavani
Messi refused to shake hands with Cakir after the game with Napoli. The referee cancelled his goal
🐝De Jong played with Napoli with a bandage on his arm due to a bee sting
Shevchenko-Pirlo: good Luck in your new adventure
Owen on Barca: an Aging team. They don't look like they will reach the final, and they don't look like Barcelona
Monchi on Rakitic in Seville: He is my friend, but it is difficult financially, if not impossible