Czech Republic

Štědrost italské učitelky. Nemocnicím a charitě odkázala půl miliardy korun

Šestadevadesátiletá Marisa Cavannová zemøela v prosinci, její závì ale byla otevøena teprve pøed nìkolika dny. V ní žena, která nemìla manžela ani dìti, odkázala pìt milionù eur dìtské nemocnici Gaslini a dalších pìt milionù eur nemocnici pro dospìlé Galliera. Ta navíc dostane i její vilu, jejíž hodnota je odhadována na tøi miliony eur.

„V minulosti jsme dostali další vıznamné dary ale nikdy takového rozsahu,“ uvedl generální øeditel nemocnice Galliera Adriano Lagostena. Cavannová si pøála, aby prostøedky byly použity hlavnì na nové pøístroje a vızkum.

Žena celkovì odkázala na dobroèinné úèely zhruba 25 milionù eur. Mezi pøíjemci je také øada organizací, napøíklad Amnesty International. Zhruba 3,7 milionu eur ale dostane také peèovatelka, která se o Cavannovou v posledních letech života starala. Zkrátka však podle informací tisku nepøijdou ani pøíbuzní seniorky.

Pùvod majetku bıvalé støedoškolské uèitelky není zcela jasnı. Je ale pravdìpodobné, že ho žena zdìdila. Podle deníku Corriere della Sera byla Cavannová pøíslušnicí jedné z benátskıch šlechtickıch rodin.

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)