Czech Republic

Stav lidí nad 85 let mají posoudit lékaři, míní SÚKL po úmrtích po vakcíně

Ústav zatím v Èesku zaznamenal jeden pøípad závažného zhoršení zdravotního stavu u seniora nad 80 let, kterı nastal tøetí den po oèkování proti covidu-19.

SÚKL uvádí, že v Norsku bylo 15. ledna nahlášeno 23 pøípadù úmrtí u „velmi køehkıch“ seniorù starších 80 let. Ta mìla èasovou souvislost s oèkováním proti covidu-19. Odborníci prozkoumali 13 pøípadù a ve všech pøípadech podle SÚKL šlo o pacienty, kteøí mìli zároveò závažné onemocnìní.

Lidé starší 80 let se mohou v Èesku na oèkování hlásit od pátku, kolik jich už dostalo vakcínu, není známo. „Z dùvodu pøedbìžné opatrnosti by mìl lékaø doporuèit oèkování pacientùm starším 85 let na základì zhodnocení zdravotního stavu pacienta a po konzultaci s pacientem a s jeho rodinou,“ uvedl SÚKL. 

Lékaø by mìl podle ústavu posoudit, jak je pacient náchylnı k závažnım komplikacím pøi možném prudkém zhoršení zdravotního stavu.

V EU jsou nyní schváleny dvì vakcíny proti covidu-19, první od spoleèností Pfizer a BioNTech a druhá od firmy Moderna. Mezi nejèastìjší nežádoucí úèinky u obou vakcín patøí bolest a zduøení v místì vpichu, únava, bolest hlavy, horeèka a zimnice, bolest svalù a kloubù. 

U vakcíny spoleènosti Moderna je navíc mezi nejèastìjšími nežádoucími úèinky uvádìna také nevolnost, zvracení, zarudnutí v místì vpichu, zduøení a bolest podpažních uzlin. Reakce se objevují u každého desátého èlovìka, u vìtšiny za nìkolik dní odezní.

Riziko nežádoucích úèinkù u oslabenıch lidí

„Není však možné vylouèit, že tyto relativnì bìžné nežádoucí úèinky, které nejsou vážnou komplikací pro zdravého èlovìka (napø. horeèka, nechutenství, zvracení a malátnost) mohou u závažnì oslabenıch osob vést k závažnému zhoršení zdravotního stavu a následnì i k úmrtí,“ upozornil ústav. 

Také u pacientù v terminálním stadiu onemocnìní by mìli lékaøi zvážit, jestli oèkování nebude nepøimìøenou zátìží pro pacienta.

Klinické studie obou vakcín prokázaly úèinnost asi 95 procent u lidí ve vìku 18 až 65 let i u seniorù nad 65 let. Ve studiích bylo zahrnuto ale jen velmi málo lidí nad 85 let, a proto mají odborníci podle SÚKL málo dat o úèinnosti a bezpeènosti v této vìkové skupinì. Pøedpokládá se, že budou podobné jako u mladších lidí.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7