Czech Republic

Stát uzavřel další smlouvy na nákup respirátorů nebo ventilů pro kyslíkové lahve pro nemocnice

„Na základì úkolu z vlády a poptávkového øízení jsme uzavøeli smlouvy na dodávku celkem 1400 redukèních ventilù a 500 adaptérù pro kyslíkové láhve od èeského výrobce GCE Chotìboø. Vedle toho nám spoleènost Polymed Medical CZ dodá 1400 zvlhèovacích lahví, které jsou nutným pøíslušenstvím k tìmto ventilùm a slouží ke zvlhèování procházejícího kyslíku do podoby vhodné pro podání pacientùm,“ uvedl Švagr.

Nákup je podle nìj aktuální s ohledem na situaci, kdy spotøeba kyslíku v nemocnicích je proti loòsku až pìtinásobná. „A právì redukèní ventily se ukazují jako úzké místo z hlediska dostupnosti kyslíkových lahví pro nemocnice. Dodávky oèekáváme nejpozdìji do šesti týdnù,“ sdìlil pøedseda SSHR. „Obdrželi jsme objednávku v poètu nižších tisícovek kusù, které jsme schopni dodat podle požadavkù objednatele,“ potvrdil za firmu GCE Chotìboø Tomáš Janeèek.

Zároveò SSHR podle Švagra uzavøela smlouvu s firmu Chironax-DIZ na dodání asi milionu respirátorù tøídy FFP2. „Do skladu je mají dodat do 14 dní. Jde o doplnìní nouzových zásob na vládou požadované dva mìsíce. V nejbližších dnech budeme vypisovat další poptávku, a to nejménì ve výši 3,5 milionu respirátorù FFP2. V minulých dnech jsme poslali respirátory do škol, a tak musíme stav nouzových zásob doplnit,“ øekl Švagr.

Chironax mìl zájem dodávat státu také antigenní testy do škol, nìkolik milionù testù ale má dodat spoleènost Tardigrad International Consulting. Ministerstvo vnitra oznámilo vítìze soutìže na dodavatele testù pro školáky v polovinì února. Seznam Zprávy následnì uvedly, že vítìzná spoleènost nesplnila podmínky tendru a že ze soutìže ministerstvo vyøadilo právì firmu Chironax, která podala výhodnìjší nabídku.

Premiér Andrej Babiš (ANO) poté oznámil, že bude chtít tendr vysvìtlit a pozdìji dodal, že bude požadovat jeho zrušení. Zakázkou se minulý týden zabývala vláda, ale nezrušila ji. Ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD) už døíve uvedl, že Chironax byl vyøazený kvùli varování Bezpeènostní informaèní služby, podle které je spoleènost napojena na stíhané lidi.

SSHR proti tomu podle Švagra nemá k dispozici žádný relevantní právní podklad, na základì kterého by spoleènost z tendru vylouèila. „Firma dodala požadované doklady, na výrobek má platné certifikáty a testem kvality její produkt prošel. Navíc za zboží zaplatíme až po jeho dodání. Splnili všechno, takže pokud je vylouèíme, pùjdeme na nabídky, které jsou dražší. To asi také není cíl. Zatím i v pøedchozích dodávkách firma vše splnila a žádné problémy s ní nebyly,“ uvedl Švagr.

V aktuálním tendru na respirátory podle nìj správa oslovila 55 firem a pøišlo jí 34 nabídek. „I v této poptávce byla nabídka, kterou jsme bohužel musely vylouèit kvùli tomu, že respirátor neprošel testy. Dalších šest firem bylo vylouèeno, protože nesplnily další požadavky - buï certifikaci, nebo termín dodání,“ dodal pøedseda SSHR.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield