Czech Republic

Start a program NHL: v plánu zůstává 1. leden a všech 82 utkání

Daly absolvoval v pátek spolu se šéfem soutìže Garym Bettmanem videokonferenci s generálními manažery klubù NHL, pøi níž probrali rùzná témata, ale tím hlavním byla nadcházející sezona a její podoba. 

„Naším cílem je zaèít hned 1. ledna a odehrát sezonu v plném rozsahu,“ uvedl pro zámoøská média Daly.

„Pøestože tohle avizujeme, jsme si zároveò velmi dobøe vìdomi, že to celé závisí na mnoha rùznıch vìcech. Takže sezona mùže mít nakonec reálnì i odlišnou podobu a program v základní èásti se celı neodehraje. Možná nebudeme hrát do léta, možná nezaèneme toho 1. ledna. Stále tu pøetrvává spousta nejistoty,“ pøiznal Daly.

Severní Amerika bojuje s nárùstem poètu nakaženıch nemocí covid-19. I proto Bettman s Dalym zdùraznili pøi jednání s generálními manažery, že na koneèná rozhodnutí ohlednì toho, kdy a jak se sezona odehraje, je zapotøebí ještì nìjakı èas.

„Øekli jsme jim, že vyhodnocujeme všechny možnosti a že shromažïujeme spoustu informací a dat, ale nemusíme dìlat žádná rozhodnutí ihned, nebo je zapotøebí ještì poèkat, abychom pracovali s nejlepšími informacemi a pak udìlali také ta nejlepší možná rozhodnutí,“ prohlásil Daly. 

„O konkrétních úpravách a možnıch zmìnách, které také zvažujeme, jsme nehovoøili, ale je zøejmé, že jich je v závislosti na rùznıch vìcech mnoho,“ dodal Daly.

Již ve ètvrtek zrušila NHL kvùli koronavirové krizi zápas pod širım nebem, kterı byl plánovanı na první den roku 2021, i Utkání hvìzd. V obou pøípadech je pøedbìžnım náhradním termínem až další rok 2022.

Akce Winter Classic se mìla odehrát v Minneapolis, na baseballovém stadionu Target Field mìli nastoupit hráèi domácí Minnesoty a celku St. Louis. Utkání hvìzd NHL se chystal ve své hale BB&T Center v Sunrise hostit celek Florida Panthers, 66. roèník tradièní exhibice byl plánován na poslední lednovı víkend.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net