Czech Republic

Stále váháte, komu dát svůj hlas? V rozhodování pomůže volební kalkulačka

Princip kalkulaèky pro senátní i krajské volby je jednoduchı. Zodpovìzením 42 otázek zjistíte, kdo z kandidátù na stejné dotazy zareagoval podobnì a tudíž je vám programovì nejblíže. Obdobné porovnání dostanete i u krajskıch voleb, kdy se hodnotí shoda s programy jednotlivıch stran a hnutí, které chtìjí v regionech uspìt. Zde kalkulaèka vyhodnocuje shodu na základì 25 otázek.

Volební kalkulaèka je tak alternativou k èasovì nároènému studiu jednotlivıch volebních programù a k jejich porovnávání. „To zabere hodiny a dnes už to nikdo nedìlá, pokud vùbec kandidáti nìjakı program mají vytvoøen. Proto øíkáme, že vyplnìní volební kalkulaèky je nejužiteènìjších pìt minut pøed volbami,“ uvedl její tvùrce Michal Škop ze sdružení KohoVolit.eu.

Sdružení KohoVolit.eu tedy pro iDNES.cz ještì pøed volbami získané programy jednotlivıch kandidátù analyzuje a vytváøí seznam relevantních otázek. Ty jsou upraveny zvl᚝ pro každı kraj a pro senátní volby a zasahují pøitom do všech oblastí, které má pøíslušnı kraj èi senátor v kompetenci.

Sdružení KohoVolit.eu pøipravilo od svého vzniku v roce 2006 víc než 40 volebních kalkulaèek pro všechny druhy voleb v Èesku, ale i na Slovensku, v Maïarsku nebo v Bosnì a Hercegovinì. Pøíprava kalkulaèky probíhá tak, že sdružení osloví všechny kandidující osoby a subjekty se soubory otázek, které se vztahují k danému volebnímu období. Jejich odpovìdi jsou zaznamenány v aplikaci a v závìru se všem zájemcùm pøi vyhodnocení zobrazí.

Podle typu voleb kalkulaèku využívá desetina až ètvrtina volièù. Pøed prvním kolem prezidentskıch voleb v Èeské republice v roce 2013 kalkulaèku využilo pøibližnì jeden a ètvrt milionù lidí.

Football news:

Arteta about 0:1 with Leicester: I Don't know why the hell our goal was canceled. It is difficult to create space when 10 people are sitting behind the ball line
Rodgers on 1-0 with Arsenal: Leicester deserved to win. Vardy is a world-class player
Juve without Ronaldo could not beat Verona and Crotone in Serie A
Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more
15,000 Teddy bears were planted at the Heerenveen match as part of a campaign to fight cancer. Toys sold for 230 thousand euros
Adidas and Pharrell Williams have reinvented the old forms of Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Bayern Munich and Juve. The design is hand-made and celebrates imperfection
Barcelona filed a complaint about the refereeing of the match with Real Madrid to the Spanish football Federation