Czech Republic

Srovnávání Sovětského svazu s nacistickým Německem? Zakázat, žádá Putin

„Musíme být samozøejmì opatrní, ale musíme to udìlat. Pokud je v nìkterých zemích stanoven trestní postih za popírání arménské genocidy, sám Bùh nám pravdìpodobnì naøídil zavést vhodné mechanismy na ochranu nedávné minulosti,“ uvedl Putin podle ruské redakce stanice BBC.

V sobotním prohlášení Kreml uvádí, že parlament dostal za úkol bìhem jara vypracovat návrh zákona s pasážemi o „zvìènìní vítìzství sovìtského lidu ve Velké vlastenecké válce z let 1941 až 1945“. Cílem je zákaz veøejného ztotožòování role SSSR a nacistického Nìmecka.

Putin dal pøedsedovi Dumy Vjaèeslavu Volodinovi i termín, do kterého má být zákon hotový. Tím je první èervenec.

Šéfka kulturního výboru Dumy Jelena Jampolská si loni v øíjnu stìžovala, že v Rusku jsou vydávané a používané knihy, populární také mezi mládeží, ve kterých se skutky Rudé armády dávají naroveò poèínání jednotek nacistického Nìmecka. Navrhla tuto praxi zakázat zákonem. 

Prezident s tím tehdy vyjádøil souhlas a na základì toho vznikly zmínìné instrukce. Už pøedtím opakovanì veøejnì hovoøil o údajných pokusech o „pøepisování historie“ a pøekrucování pravdy o druhé svìtové válce. V záøí uspoøádal otevøenou pøednášku pro školáky, v níž uvedl, že lidi, kteøí „souhlasí s iniciátory pøekrucování dìjin“, lze nazvat „moderními kolaboranty“. 

Loni v èervnu Putin publikoval rozsáhlý èlánek o druhé svìtové válce, v nìmž odpovìdnost za vypuknutí konfliktu pøipsal evropským mocnostem. Reagoval v nìm mimo jiné na usnesení Evropského parlamentu ze záøí 2019, podle kterého druhá svìtová válka zaèala v dùsledku sovìtsko-nìmecké dohody ze srpna 1939, známé jako pakt Ribbentrop-Molotov.

Putin existenci paktu, který zahrnoval tajný dodatek o rozdìlení vlivu ve východní Evropì, nepopírá. Pokazuje však na to, co mu pøedcházelo. 

„Co pøed tím dìlaly evropské zemì? Pøesnì totéž,“ øekl v prosinci 2019 Putin s odkazem na mnichovskou dohodu ze záøí 1938, v níž západní mocnosti souhlasily s rozbitím spojeneckého Èeskoslovenska hitlerovským Nìmeckem.

Vinu za rozpoutání druhé svìtové války pøisoudilo Sovìtskému svazu a Nìmecku loni v záøí také polské ministerstvo zahranièí, pøipomnìla agentura RIA Novosti. Podle ní se snahy pøirovnávat chování vojsk Rudé armády k wehrmachtu za druhé svìtové války odehrávají i na Ukrajinì: loni v prosinci vystoupil na toto téma na pùdì OSN ukrajinský velvyslanec pøi této organizaci Serhij Kyslycja.

Football news:

Maybe Zlatan will return to the national team. It still shows unrealistic results. Starfelt about Ibrahimovic
Alisson's father drowned in Brazil. He dived off the dam
Jordan Henderson will miss at least 4-6 weeks due to a groin injury
Goals by Giroud, Mbappe and Mendy claim the title of the best in the first matches of the 1/8 final of the Champions League
Gladbach midfielder Neuhaus: You need to play bolder in the second leg against City
Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different