Czech Republic

Srb dostal dvě různé vakcíny. Není mi dobře, skončil jsem na JIP, tvrdí

Srdjan Antiæ dostal první dávku vakcíny Pfizer/BioNTech 28. ledna, pro druhou si zašel 18. února.

„Když jsem èekal na vakcínu, mluvil jsem s doktorem. Pak pøišla sestra a dala mi vakcínu,“ vylíèil Antiæ stanici N1 svou druhou návštìvu oèkovacího centra ve Vranje.

„Doktor øekl, že je dobré, že jsem ji dostal, protože jsem koronu prodìlal v èervenci. ‚Tahle èínská je skvìlá,‘ øíká. Byl jsem pøekvapen. ‚Jaká èínská?‘ první jsem dostal od Pfizera. A pak nastal zmatek,“ dodal hudebník.

Srbské úøady dosud registrovaly k použití americko-nìmeckı preparát firem Pfizer a BioNtech, vakcínu britsko-švédského vırobce AstraZeneca, ruskı Sputnik V a také látku èínské spoleènosti Sinopharm. Všemi pøípravky se již zaèalo oèkovat.

Antiæ uvedl, že od obdržení druhé dávky èasto upadá do mdlob a že dva dny od revakcinace strávil ètyøi hodiny na JIP, kde dostal infuzi a odkud ho poslali na neurologii. Tam podle svıch slov dostal „nìjaké léky“. 

„Cítím se divnì, dobøe mi není, bolelo mì na prsou, omdléval jsem, cukr mi vyskoèil na 23 až 25, necítím se jako døív,“ popsal svùj zdravotní stav Antiæ, jehož pøípad se v Srbsku stal sledovanou mediální událostí.

„Nemám tušení, na èem jsem - jestli jsem oèkován dvakrát, jestli jsem skuteènì dostal druhou vakcínu èi jestli se objeví nìjaké vedlejší úèinky,“ citovala jej veøejnoprávní televize RTS.

Muž se proto obrátil na všemožné úøady, nikde však zatím nedostal odpovìï. S jeho zdravotním stavem si podle nìj pøíliš nevìdí rady ani lékaøi, kteøí mu nebyli schopní nic konkrétního sdìlit.

Podle srbskıch úøadù dosud zemì oèkovala druhou dávkou vakcíny proti covidu-19 nejvíce lidí na milion obyvatel v celé Evropì. Alespoò jednu dávku oèkovací látky dostalo v zemi s pøibližnì sedmi miliony obyvatel témìø 1,5 milionu lidí. Revakcinaci podstoupilo více než pùl milionu obyvatel Srbska.

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup