Czech Republic

Správní soud dal za pravdu magistrátu, ten smí omezit provoz pivních kol

Opatøení se týkalo konkrétního území a komunikací v mìstských èástech Praha 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 10. Mìstský soud v Praze dospìl k závìru, že pravomoc regulovat provoz pivních kol nemìl magistrát, ale jednotlivé mìstské èásti. 

Podle Nejvyššího správního soudi (NSS) není takový výklad zákona ani správný, ani logický.  Rozhodnutí NSS je dostupné na úøední desce.

„Prakticky by tak nebylo možné vydat komplexní opatøení týkající se úpravy provozu na pozemních komunikacích v širší oblasti pøesahující území jedné mìstské èásti hlavního mìsta Prahy, jak tomu bylo i v nyní posuzované vìci,“ uvedl NSS. Pravomoc magistrátu podle NSS vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích.

Provozovatelé pivních kol také pokládali opatøení za nedostateènì odùvodnìné a málo podložené. I v tom jim dal mìstský soud zapravdu, ovšem NSS se postavil na stranu magistrátu. Z opatøení je prý zøejmé, že bylo pøijato napøíklad kvùli negativnímu vlivu pivních kol na bezpeènost a plynulost provozu v hlavním mìstì.

„NSS uzavírá, že napadené opatøení obecné povahy obsahuje øádné zdùvodnìní, na základì jakých konkrétních dùvodù stìžovatel (magistrát) pøistoupil k jeho vydání, a rovnìž vysvìtlení, proè stìžovatel považoval pøijatou místní úpravu provozu prostøednictvím dopravního znaèení za nezbytnou,“ stojí v rozhodnutí NSS.

Návrh na zrušení opatøení podalo nìkolik firem, kterých se zákaz nìjakým zpùsobem týkal. Nyní se musí Mìstský soud v Praze problematikou zabývat znovu.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona