Czech Republic

Sport a nouzový stav. Koho se týkají omezení a koho nikoliv

Pokraèovat mohou profesionální i vıkonnostní soutìže, které organizují sportovní svazy. Nicménì od pondìlí bez divákù.

A to je pro profesionální fotbalové i hokejové kluby velkı ekonomickı zásah, což na støedeèní tiskové konferenci pøiznal také ministr zdravotnictví Roman Prymula.

By upozornil, že omezení budou trvat dva tıdny. „Jsme si vìdomi mimoøádnosti a závažnosti aktuální situace, souèasnì však stále nerozumím rozdílu mezi úèastí omezeného poètu divákù na fotbalovém stadionu v otevøeném prostøedí a sledování divadelního pøedstavení v uzavøenıch budovách,“ podivuje se kupøíkladu pøedseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Ano, do divadla smí 500 divákù, kteøí se rozhodnì potkají u jednoho vstupu i šatny.

Sport se pøed veøejností zavírá.

Na fotbal koukat z hospody

I proto by tøeba Svoboda ocenil zpøístupnìní dat, která dokládají zvıšené riziko nákazy na stadionu ve srovnání s divadly. „Jsme schopni chování divákù kontrolovat na zápase, ale po nìm je to velmi rizikové,“ vysvìtluje Prymula.

Jaké to bude bez divákù? Tenhle scénáø už jsme si vyzkoušeli na jaøe a aktuálnì ho známe tøeba z evropskıch pohárù. Sterilita, hluk prázdnoty, smutno, demotivace.

Høištì v Hostovicích patøí k unikátním kvùli svému sklonu.

Paradoxní je, že zatímco od pøíštího tıdne je na venkovském fotbale zakázáno i s rouškou stát u klandru, tak mùžete beztrestnì sedìt o pár metrù dál v kantınì èi hospodách, které jsou nedílnou souèástí „pøeborovıch“ høiš, a popíjet bez roušky pivo. Jen vás tedy musí sedìt u stolu maximálnì šest.

Situací, které vyvolávají úsmìv i kroucení hlavou, je však po Prymulovì vystoupení víc. Tøeba, že tımy - profesionální, amatérské i dìtské, které pùsobí v organizovanıch soutìžích, mohou i bez omezení trénovat a na høišti i v tìlocviènách se mùže sejít až 130 osob. Pro rekreaèní sportovce ale platí omezení 20 osob venku, 10 vevnitø.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (22. záøí 2020)

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (22. záøí 2020)

Pøíklady? Parta chlapíkù, která si veèer jde do tìlocvièny zahrát florbal, aby si udìlala žízeò, se musí od pondìlí smrsknout do maximálního poètu deseti.

Pokud by si ale stejná parta šla veèer zahrát pro žízeò, ale zároveò jednou za mìsíc hrála oficiální soutìž, už se jí restrikce netıkají.

Totéž platí u dìtí - trénují-li jen v rámci kroužku ve škole, omezení u nich platí. Pokud v klubu a hrají soutìže, pak ne. A klidnì mùže jít o stejnı sport i náplò.

„V tom èasovém omezení to logiku dává. V registrovanıch soutìžích by vıpadek nìkolika tıdnù byl velkım zásahem do termínovky, ale u kroužkù se dá na vıpadek dvou tøí tıdnù navázat,“ øíká Filip Šuman, šéf tuzemského florbalu, kterı právì má øadu oficiálních soutìží i øadu školních kroužkù.

Pro rekreaèní sportovce je to velkı zásah. Èasto se stává, že dva „odboráøské“ tımy si pronajímají spoleènì led nebo halu, teï to kvùli omezením pro nì nemá smysl. Zásadní dopad zøejmì bude mít naøízení na bìžecké závody, které organizují komerèní poøadatelé. Budou muset startovat ve vlnách po 20.

Nicménì i sport dennodennì poznává, že koronavirus v Èesku zesílil. Tøeba hokejová extraliga ve støedu oznámila, že sice chce hrát dál, ale i tak utlumila svùj program. V úterı se covid-19 prokázal u tımu Pardubic, o den pozdìji v Mladé Boleslavi a pøíznaky hlásí i z Hradce Králové.

V karanténì jsou v Tøinci, Litvínovì a Karlovıch Varech (tam se však prokázal pouze jedinı pøípad), tudíž páteèní kolo má místo obvyklıch sedmi zápasù jen dva.

Když si pøipoètete celky Budìjovic, Plznì, Sparty, Komety a Vítkovic, pak je extraliga už vcelku slušnì promoøená. Vedení soutìže na to dokonce spoléhá a poèítá, že za mìsíc až dva si nákazou projde vìtšina hráèù. Získají tak imunitu a zároveò nebudou muset kvùli setkání s nakaženım minimálnì po dobu tøí mìsícù do povinné karantény.

Plzeòskı brankáø Dominik Frodl právì inkasoval gól v utkání proti Spartì.

Plzeòskı brankáø Dominik Frodl právì inkasoval gól v utkání proti Spartì.

„To by nám mohlo velmi vıraznì pomoci, abychom dohráli základní èást. Minimálnì pùlku extraligového pole už máme promoøenou a nepochybuji, že další mužstva tím v brzké dobì projdou. Potvrzuje se, že v hokejovıch kabinách a v prostøedí zimy se viru daøí,“ uvedl øeditel extraligy Josef Øezníèek. „Zápasy se teï budou flikovat a budeme je doplòovat, aby se v tradièních termínech hrálo co nejvíce zápasù.“

Nicménì za mìsíc dva by už liga mohla jet podle øádu. A objeví-li se nákaza u jednotlivce èi pár hokejistù, nebude dùvod klání odkládat. „Pokud bude moct 17 hráèù hrát, tak zbytek se doplní juniory èi hráèi z hostování,“ ví Øezníèek.

Bude mít pravdu?

A bude už mít sport zase diváky na tribunách?

Football news:

Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi
Amazing time Loko: boldly came out from under pressure, were reliable from behind and attacked beautifully through Miranchuk
Semin on the goal the Beginning: Great debut. He will establish himself at the heart of Atalanta, I have no doubt
Paulo dybala: I always admired Federer, I try not to miss his matches