Czech Republic

Spor o posílání roušek nabírá na síle. Hamáček hrozí lékovému ústavu žalobou

„Pokud by se ukázalo, že se SÚKL bude snažit o znemožnìní distribuce ochranných prostøedkù obecnì obyvatelstvu, tak to podle mì splòuje i rozmìr obecného ohrožení. Ale to je na právnících,“ øekl Jan Hamáèek.

Vláda nedávno rozhodla, že ochranné prostøedky – roušky a respirátor – pošle všem lidem starším 60 let. Zásilky distribuovala Èeská pošta, ústenky byly z balení po 50 kusech rozdìlovány a vkládány do obálek po pìti. SÚKL v pondìlí oznámil, že pošta porušila pøi rozesílání zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostøedkù. Ty lze distribuovat jen v ochranných obalech a s informací od výrobce.

Pošta musí do tøí dnù pøijmout nápravná opatøení. Státní podnik se hájí tím, že pøevzal ochranné pomùcky, nikoli zdravotnický materiál. Hamáèek už døíve øekl, že SÚKL nemìl kompetenci k provedení kontroly a zvažuje podání trestního oznámení na ústav kvùli šíøení poplašné zprávy.

Nyní Hamáèek dodal, že podle logiky SÚKL by Èeská republika nesmìla distribuovat lidem ani zdravotníkùm nic z ochranných prostøedkù, které má ve strategických zásobách. „Tento pøístup SÚKL znamená znehodnocení veškerých strategických zásob Èeské republiky,“ øekl ministr.

Postup ústavu oznaèil za nesmyslný. „Trváme na tom, že máme veškeré dokumenty v poøádku, že SÚKL není kompetentní ke kontrole distribuce ochranných prostøedkù,“ øekl s tím, že kontrolním orgánem pro tento pøípad je Èeská obchodní inspekce.

Trestní oznámení na ústav kvùli šíøení poplašné zprávy podle ministra právníci pøipravují, zatím podáno nebylo.

Èeská pošta podle ministra distribuci roušek a respirátorù lidem nad 60 let již dokonèila.

Roušky bude øešit Prymula

Øeditelka lékového ústavu Irena Storová v úterý uvedla, že chce o distribuci roušek a respirátorù Èeskou poštou co nejdøíve mluvit s novým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou i premiérem Andrejem Babišem (ANO). Hamáèkovo vyjádøení o trestním oznámení kvùli šíøení poplašné zprávy považuje Storová za bezprecedentní. SÚKL je podle Storové jedinou institucí, která mùže urèit, co je a co není zdravotnický prostøedek, o tom nemùže rozhodovat ministerstvo vnitra.

SÚKL na poštì provedl kontrolu, která podle šéfky ústavu ještì neskonèila. Z dílèích výsledkù vyplývá, že výrobky naplòují zákonnou definici zdravotnického prostøedku a sami výrobci je tak oznaèují. Nelze je proto distribuovat pøi porušení originálního obalu nebo bez informací výrobce. Pošta by mìla situaci napravit a odvrátit možná zdravotní rizika.

Pìt roušek, které pošta posílala v obálce, bylo vyòato z vìtších balení o 50 kusech. Respirátor zase nemìl informace v èeštinì a podle SÚKL nenese správné oznaèení shody s evropskými normami CE.

Èeská pošta minulý týden roznesla zásilky s rouškami a respirátorem témìø tøem milionùm lidí starších 60 let. Distribuce vyšla na zhruba 15 milionù. Kabinet chce roušky a respirátor poslat i zdravotnì postiženým.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points