Czech Republic

Spor o Dukovany. Piráti chtějí Zemanovu muži Nejedlému vzít diplomatický pas

Neformální poradce prezidenta Martin Nejedlı se podle zjištìní Respektu a Aktuálnì.cz chystá na konci tıdne do Ruska. Aby do zemì i pøes koronavirovou uzávìru mohl, zajišuje ruská vicepremiérka.

„Je možné jej dotyènému odebrat pouze v pøípadì, že buï skonèí ve funkci hradního poradce, nebo s ním spáchá trestnı èin èi pøeèin. Ani jedno z toho se nestalo,“ reagoval ministr zahranièí Tomáš Petøíèek.

Poslanci v úterı projednávali ve druhém ètení vládní návrh zákona o opatøeních k pøechodu Èeské republiky k nízkouhlíkové energetice. Zkrácení doby pro jeho projednání pøed koneènım schválením podpoøili poslanci ANO, ÈSSD, KSÈM a SPD.

Farskı se ptal na cestu Nejedlého do Moskvy

Podle šéfa poslancù STAN Jana Farského by mìla vláda øíci, s jakım mandátem do Moskvy Nejedlı i s vedoucím Kanceláøe prezidenta republiky Vratislavem Mynáøem poletí. Žádné odpovìdi se nedoèkal

Mìl by podle vás bıt Nejedlému bıt odebrán diplomatickı pas?

Farskı navrhl pøerušení jednání o vládním návrhu zákona o opatøeních k pøechodu Èeské republiky k nízkouhlíkové energetice do doby, než záležitost projedná bezpeènostní vıbor. Pøerušení nepodpoøili poslanci ANO, ÈSSD KSÈM ani SPD (detail hlasování zde). Neprošly pak ani další pokusy opozice o pøerušení schùze.

Vláda by také podle poslankynì za TOP 09 Heleny Langšádlové mìla øíci, zda bude pokraèovat v tendru na Dukovany. „Musí jasnì øíci, zda bude oslovovat Rusko a Èínu,“ uvedla Langšádlová. Podobnì to vidí další demokratické opozièní strany. Poslanci budou ve ètvrtek na mimoøádné schùzi jednat o vládním návrhu zákona o opatøeních k pøechodu Èeska k nízkouhlíkové energetice.

„Pøedložil jsem dva pozmìòovací návrhy, které by jasnì zaruèily, že by Dukovany nebyly budovány na ruskıch a èínskıch technologiích,“ øekl poslanec Pirátù Jan Lipavskı.

„Poslanci mají do zákona vložit jasné bezpeènostní záruky, kdo bude dodavatelem technologie,“ øekl šéf lidovcù Marian Jureèka.

Babiš: Tendr na stavbu jaderného bloku není pøipraven

Podle premiéra Andreje Babiše ale tendr na stavbu plánovaného nového bloku v Jaderné elektrárnì Dukovany není ještì pøipraven, stále se jedná Evropskou komisí. „Chceme pøedložit tu situaci na schválení stálému vıboru pro jadernou energetiku. Probrat to s ostatními stranami, aby se na tom všichni shodli. Proto si myslím, že je to v té situaci, kde není co rozhodovat,“ øekl v pondìlí po jednání vlády Babiš.

Nízkouhlíkovı zákon poslanci projednávali ve druhém ètení už minulı tıden. Strany demokratické opozice chtìjí, aby stát nesmìl využít nabídky firem z Ruska a Èíny kvùli bezpeènostnímu riziku.

Vicepremiér Karel Havlíèek pøi pøedchozím projednávání návrhu zdùraznil, že zákon o opatøeních k pøechodu Èeské republiky k nízkouhlíkové energetice nijak neøeší bezpeènostní otázky.

„Nepøedpokládali jsme, že po tolika letech debat o dostavbì Dukovan se najde skupina, která toto bude obstruovat,“ øekl pøed mimoøádnou schùzí Snìmovny poslanec KSÈM Leo Luzar. „Jakékoli zdržení nahrává tìm, kteøí odmítají jadernou energii,“ tvrdí Luzar. Právì na popud komunistù se mimoøádná schùze uskuteèní.

Po debatì k Dukovanùm poslanci schválil ve zrychleném režimu vládní návrh zákona, díky nìmuž nebude žadatelùm o prodloužení bezpeènostní provìrky pøi krizovıch stavech hrozit, že nedostanou rozhodnutí vèas. Pøedloha prodlužuje v pøípadì nouzového stavu, stavu ohrožení státu a váleèného stavu oprávnìní pro pøístup k utajovanım skuteènostem.

Football news:

Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun
Roma made an extra substitution in the Italian Cup match. The club faces a technical defeat
The Premier League is investigating the transfer of Snodgrass to West Brom. West Ham banned him from playing against them at the sale