Czech Republic

Společný podnik českých a německých zbrojařů ponese jméno Tatra

Obì spoleènosti založí spoleèný podnik, který ve svém názvu ponese jméno èeské firmy Tatra. Sídlit bude v Kopøivnici v Moravskoslezském kraji pøímo v areálu firmy Tatra, který patøí do portfolia holdingu CSG. Vznik nové firmy by mìl pøinést také nová kvalifikovaná pracovní místa.

„V Moravskoslezském kraji vznikne nový strategický podnik, který nebude žádnou montovnou, ale vývojáøem i výrobcem moderních obranných technologií,“ uvedl mediální zástupce CSG Andrej Èírtek.

Zástupci obou firem už ve støedu na Pražském hradì podepsali memorandum o porozumìní v oblasti taktických vojenských vozidel. Podpisu byl pøítomen prezident Miloš Zeman. Podrobnosti spolupráce ale zveøejnila spoleènost CSG až ve ètvrtek.

Rheinmetall patøí mezi nejvìtší evropské zbrojní firmy. V Èesku se uchází o zakázku na výrobu 210 pásových bojových vozidel pìchoty za 50 miliard korun. Podobnou zakázku nedávno firma vyhrála v Maïarsku, kde bude vyrábìt pásové obrnìnce Lynx. Právì na zemì Visegrádu – ÈR, Slovensko, Polsko a Maïarsko – se chtìjí obì firmy pøi spolupráci zamìøit.

Nové strategické partnerství má umožnit transfer obranných technologií mezi Nìmeckem a Èeskou republikou. CSG bude pùsobit jako partner v projektech Rheinmetallu spolu s desítkami dalších èeských spoleèností obranného prùmyslu, které jsou zapojeny do dodavatelského øetìzce Rheinmetallu.

Spoleènì chtìjí v Kopøivnici vyvíjet a vyrábìt nové varianty vojenských taktických vozidel a získávat exportní zakázky.

„Na spolupráci s Rheinmetallem se tìšíme a vìøíme, že se pøedstavuje významný milník v modernizaci ozbrojených sil a domácího prùmyslu v Èeské republice,“ uvedl øeditel CSG Michal Strnad.

Podle pøedsedy pøedstavenstva Rheinmetallu Armina Pappergera se CSG mùže zapojit do stávajícího globálního dodavatelského øetìzce pro široké spektrum obranných produktù nìmecké firmy. „Pro Rheinmetall je to klíèový vztah,“ øekl.

Èírtek poznamenal, že dojednané partnerství není závislé na domácích projektech a zakázkách, ale má dlouhodobý potenciál, protože výrobní kapacity Rheinmetallu jsou vytížené a potøebuje kvalitní èeské dodavatele.

„Rheinmetall a CSG jsou pøipraveny ve spoleèném podniku investovat do rozvoje výrobních kapacit i vývoje nových technologií,“ podotkl s tím, že prvním krokem v rámci spoleèného podniku bude pøenesení výroby technických skupin a podskupin pozemní techniky v rámci projektù, na kterých Rheinmetall už aktuálnì pracuje.

Football news:

Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun