Czech Republic

Spisovatelka se zřekla překladu básně. Byla kritizována, že není černoška

Informoval o tom místní server NOS.

Devìtadvacetiletá nizozemská autorka Marieke Rijneveldová se identifikuje jako žena i muž. Aby dala najevo svou nebinární identitu pøijala v dospìlosti i mužské køestní jméno Lucas. Loni získala za temnı pøíbìh z nizozemského venkova The Discomfort of Evening (Veèerní nepokoj) prestižní Mezinárodní Bookerovu cenu.

Nabídku pøeložit báseò The Hill We Climb (Kopec, na nìjž stoupáme), kterou Gormanová pøednesla na lednové Bidenovì inauguraci, Rijneveldová nejprve pøijala. V pátek ale na twitteru oznámila, že si to rozmyslela. Nìkterá nizozemská média a uživatelé sociálních sítí totiž kritizovali, že by mìla dílo èernošské básníøky do nizozemštiny pøeložit bìloška.

„Jsem zdìšena popraskem kolem mé úèasti na šíøení poselství Amandy Gormanové a mám pochopení pro lidi, kteøí se cítí bıt ranìni tím, že Meulenhoff si vybral mì,“ uvedla Rijneveldová.

Øeditelka nakladatelství Maike le Nobleová dlouho svùj vıbìr pøekladatelky obhajovala. Uvedla mimo jiné, že „Amanda Gormanová sama byla okamžitì nadšená z vıbìru této mladé básníøky“. V pátek ale le Nobleová uvedla, že se chce z vıvoje situace pouèit. „Budeme hledat tım, se kterım bychom mohli spolupracovat na pøekladu Amandinıch slov a jejího poselství nadìje a inspirace tak, aby to bylo co nejvíce v jejím duchu,“ sdìlila.

Kritika se na nakladatelství Meulenhoff i Rijneveldovou snesla na sociálních sítích, ale také v nìkterıch médiích. Pozornost upoutal pøedevším komentáø novináøky a èernošské aktivistky Janice Deulové. 

V celostátním listu De Volkskrant napsala, že nechce nijak zpochybòovat umìlecké kvality Rijneveldové, ale vıbìr mìl podle ní padnout na nìkoho, kdo je stejnì jako Gormanová umìlcem mluveného slova, kdo je mladı, je žena a je „nesmlouvavì èernı“. Po oznámení Rijnevaldové, že báseò Gormanové pøekládat nebude, aktivistka Deulová na twitteru napsala, že jí za její rozhodnutí dìkuje.

Báseò Amandy Gormanové, která zaznìla na Bidenovì inauguraci, mìla spolu s nìkolika dalšími ve sbírce vyjít v nizozemském pøekladu pùvodnì na konci bøezna. Zda se kvùli problémùm termín odsune, nakladatelství zatím nesdìlilo.

Football news:

Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance