Czech Republic

Špička epidemie 11. listopadu, opatření zpřísníme, řekl Prymula poslancům

„Stále tìch kontaktù je pøíliš mnoho a ta opatøení nejsou vždy úèinná,“ øekl Prymula poslancùm s odkazem na data od mobilních operátorù.

„Velmi bych se opravdu pøimlouval za to, aby ta opatøení, která se realizovala, byla dodržována, protože my vidíme, že tomu tak není a tím je logické, že budeme muset zøejmì pøedstavit vládì pøísnìjší opatøení,“ pohrozil ministr zdravotnictví.

Snìmovna podpoøila opatøení proti koronaviru

Snìmovna pak na návrh šéfa poslancù ANO Jaroslava Faltýnka podpoøila dosud pøijatá opatøení proti epidemii koronaviru a vyzvala k jejich dodržování.

„Poslanecká snìmovna, vìdoma si závažnosti souèasné epidemiologické situace a bez ohledu na politické rozdíly, podporuje pøijatá protiepidemická opatøení za úèelem snížení výskytu nemoci covid-19 a vyzývá obèany k jejich maximálnímu dodržování,“ je v usnesení, pro které hlasovalo 72 z 94 pøítomných poslancù. Nepodpoøila to SPD a Trikolóra a s jednou výjimkou ani ODS a STAN.

Jednomyslnì Snìmovna vyjádøila podìkování všem zdravotníkùm, pracovníkùm v sociálních službách, hasièùm, policistùm, vojákùm, hygienikùm a dalším, kteøí se starají o pacienty s nemocí covid-19 èi jinak pøispívají ke zvládání epidemie.

Virová nálož v populaci je znaèná

„V poslední dobì se nákaza dostává do zranitelných skupin seniorù, kde dochází k šíøení nemoci. Naše kroky by mìly vést k tomu, abychom snížili reprodukèní èíslo i virovou nálož v populaci, která je znaèná,“ uvedl také ministr Prymula ve Snìmovnì.

Dokumentuje to podle nìj poèet nakažených na celkový poèet provedených testù. „Momentálnì se blíží 30 procentùm. V tuto chvíli tak detekujeme pouze vrchol ledovce, v populaci je tak vìtší nálož, než se pøedpokládalo,“ doplnil.

Nejvìtší zatížení nemocnic oèekává mezi 3. a 11. listopadem.  Vláda je podle nìj schopna zajistit 10 až 12 tisíc lùžek. „Základní problém je péèe na úrovni jednotek intenzivní péèe a jednotek na ventilátorech, kde je samozøejmì kapacita omezená,“ uvedl.

Ministr okamžitì po konci vystoupení ze Snìmovny odešel, což opozièní poslanci kritizovali. 

Snìmovna ještì pøed jeho projevem potvrdila stav legislativní nouze. Umožní to zrychlené projednávání zákonù ke zmírnìní dopadù opatøení, která mají pomoci zabránit šíøení koronaviru.

Babiš by se mìl podle Pirátù omluvit

Premiér Andrej Babiš by mìl podle Pirátù napomoci dùvìøe ve vládní opatøení proti koronaviru tím, že se veøejnosti omluví za své výroky, kterými ještì v záøí situaci zlehèoval. Jako pøíklad uvedli premiérùv výrok ze 13. záøí o nízkém poètu lidí, kteøí v souvislosti s koronavirem zemøeli.

„Má prosba by byla, aby vyhodnotil, jak napomoci dùvìøe lidí a dodržování opatøení tím, že by bylo, myslím, namístì se za tyhle výroky omluvit,“ uvedla místopøedsedkynì Pirátù Olga Richterová.

Piráti také pøišli s návrhem na zmìnu jednacího øádu, aby se schùze Snìmovny bìhem nouzového stavu konaly formou videokonferencí. „Pøedejdeme tak tomu, aby poslanci museli do karantény, jak se tomu nyní u nìkterých stran dìje, a Snìmovna tak byla neusnášeníschopná,“ poukázala Richterová na ÈSSD. Celé její grémium je od pondìlí v karanténì. V karanténì je i šéf Snìmovny Radek Vondráèek z ANO.

Snìmovna ale návrh Pirátù  nepodpoøila a dost hlasù Pirátù nesehnali ani pro usnesení, aby vláda provìøila, že maximum státních zamìstnancù v dobì nouze pracuje z domova.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona