Czech Republic

Sparta a Kometa na prahu sezony: mají stejné cíle, ale odlišné cesty

„Sezona bude divná, což nás nutí, abychom od zaèátku hráli nahoøe. A vyhráli titul,“ hlásí brnìnskı kapitán Martin Zaoviè.

„Ani my s takovım kádrem nemùžeme mít jiné ambice,“ poví zase sparanskı vùdce Michal Øepík.

Váhu jejich slov lehce odhalí už první zápasy. Kometa ale na úvod sezony hrát nebude - nìkolik hráèù a èlenù realizaèního tımu sužovaly vysoké horeèky, a proto se páteèní duel s posledními mistry z Tøince a nedìlní utkání v Litvínovì odkládá.

Sparta se v pátek vydá do Plznì, která se dlouhodobì øadí ke špièce.

Ale už teï zaujme odlišnost cest, které dvì nejslavnìjší hokejové znaèky v zemi dovedly k rozjezdu sezony.

Možná je to až pøíliš zjednodušené oznaèení, ale k názvùm klubù lze pøipsat: Nová Kometa. Stará Sparta.

Brnìnská soupiska nezáøí jako v minulosti. Martin Erat ukonèil kariéru, Tomáš Plekanec se kvùli rodinì vrátil do Kladna. Kabinu opustil i Marek Èiliak, kterı vychytal dva tituly (2017 a 2018). Ze zlaté éry dávno zmizeli i borci jako Krejèík, Zohorna nebo Neèas, kteøí povıšili do ciziny. Zùstává už jen pár mohykánù Zaoviè, Nìmec nebo Gulaši.

K nim kouèující majitel Libor Zábranskı neustále hledá nové spoluhráèe. Strategii pøíliš nemìní – jde o známá jména nebo provìøené borce, o nichž by se dalo spekulovat, zda nejsou za zenitem. Obèas vytasí juniora, kterı umí oslnit. Kometa jednoduše stále zkouší, jak se udržet na extraligovém nebi.

Naopak Sparta se poslední roky držela vısledkovì na zemi. Vzhledem k její hrdosti spíš pod zemí...

Jen považte: 2017 – vıprask 0:4 ve ètvrtfinále právì s Kometou, 2018 – 0:3 v pøedkole s Libercem, 2019 – 1:3 v pøedkole s Vítkovicemi. Dost potupné konce sezon pro slavnı klub.

Loni však nastal totální prùvan v kanceláøích a kabinì. V lednu ji opustil i nìmeckı kouè Krupp, kterého nahradil silnı tandem Hoøava – Jandaè. „Trenéøi pøesnì vìdí, co chtìjí,“ pochvaluje si šéfka klubu Barbora Snopková Haberová.

Tım se pøes koronapauzu neoslabil, navíc se rozšíøil o siláky Nìmeèka s Horákem. Už v minulé sezonì táhli Spartu reprezentanti Øepík, Tomášek nebo Košálek.

Ranou nemusí bıt ani ètvrteèní náhlı konec Kvapila, kterı nepøistoupil na plošné snížení platu. I bez nìj soupiska nahání respekt. Docela podobnì jako poèátkem tisíciletí, kdy Sparta extralize dominovala.

Kometa letos vsadí na beka Freibergse, rakouského útoèníka Schneidera nebo exmistra svìta Klepiše. „Už loni nastal pøerod. Poøád øíkám, že chceme hrát o titul, ale uvidíme, jak bude sezona skrz covid vypadat,“ oznamuje Zábranskı. Plynulı pøechod k velkému strašáku znaèí, jaké starosti brnìnskı boss má.

Øeší díry v rozpoètu, kterı kvùli koronaviru zhubl zhruba o 27 milionù korun.

Vymıšlí, jak zabezpeèit milovanı klub i èeskı hokej, kde je stále vlivnìjší postavou.

V Brnì dál bojuje za vıstavbu nové hokejové arény.

A do toho ještì kouèuje.

Naopak Sparta rozložila øízení mezi víc osob. Jako funkcionáøi fungují srdcaøi Ton s Hlinkou. Navenek celé vedení vypadá soudržnì a sebevìdomì.

„Chceme bıt spoleèensky prospìšní a bavit všechny sparany,“ øíká Snopková Haberová. Klub vymıšlí rùzné doprovodné akce, dovede zaplòovat i nejvìtší arénu v zemi.

„Ale spoustu novinek zatím musíme nechat v šuplíku, než se budeme moct vrátit alespoò trochu do normálního stavu,“ posteskne si generální øeditelka Sparty. Musí se tøeba odložit plány na obèasné angažování Jaromíra Jágra. Marketingovou pecku dokáže zorganizovat i Kometa.

Bookmakeøi k nejvìtším favoritùm extraligy øadí Tøinec nebo Liberec.

Propíranìjší však bude poèínání klubù z Prahy a Brna.

Football news:

Bayern won their 16th consecutive European Cup match and repeated Atletico's record
Atalanta scored 2 goals for Liverpool in 4 minutes. The Reds missed out for the first time in this Champions League
Mike Tyson: Maradona was my hero and friend. We were compared. I will miss him
Lewandowski scored his 71st goal in the Champions League and shares third place with Raul. Ahead-Ronaldo and Messi
Vidal was removed for arguing with the referee in the game with Real Madrid. He received two yellow cards in a minute
Koke first played 100 games for Atletico in European competitions
Pep on Maradona: Saw the banner: it doesn't matter what you did with your life. It is important that made for our