Czech Republic

Španělsko schválilo nouzový stav, omezí lidem cestování a noční vycházení

V dekretu o nouzovém stavu už vláda vıslovnì zmínila, že ho plánuje prodloužit o pùl roku, což ale musí schválit dolní komora parlamentu. O novıch opaøeních informoval deník El País. Zatím není jasné, od kdy budou opatøení platit. Podrobnosti již zaèal na tiskové konferenci sdìlovat premiér Pedro Sánchez.

Španìlská vláda schválila nouzovı stav na naléhání vedení øady regionù, které chtìly vyhlásit zákazy noèního vycházení, ale obávaly se, že takové opatøení nepotvrdí soudy. Nìkteré regiony, a sice Kastilie-León a Valencie, už zákaz noèního vycházení vyhlásily tento víkend.

Vláda v nedìli vyhlásila rovnou i zákaz noèního vycházení, a to od jedenácti veèer do šesti ráno s tím, že vedení regionù si mohou èas o hodinu posunout, nesmí ho ale zrušit.

Vláda také omezila neakutní cestování mezi jednotlivımi autonomními regiony, povolené jsou napøíklad cesty za prací èi k lékaøi.

Uzávìrce ekonomiky se chce vláda vyhnout

Deník El País pøipomnìl, že nynìjší nouzovı stav je odlišnı od toho, kterı ve Španìlsku platil od poloviny bøezna do èervna. Ten totiž zahrnoval doèasnì i omezení zbytné ekonomické èinnosti, zavøení vìtšiny obchodù, restaurací, kin èi sportoviš. Paralyzování ekonomiky se chce vláda tentokrát vyhnout.

Odlišné od jara je i to, že tehdy španìlská vláda postupnì žádala o prodloužení nouzového stavu poslance vždy o dva tıdny a nyní už v dekretu uvedla, že plánuje prodloužení o pùl roku, tedy do dubna. Podle místních médií má vláda v parlamentu pro schválení prodloužení dostateènou podporu.

Ve Španìlsku, které má zhruba 47 milionù obyvatel, se dosud potvrdilo asi 1,046 milionu pøípadù nákazy koronavirem SARS-CoV-2, z toho nejménì 34 752 lidí v souvislosti s nákazou zemøelo. Údaje jsou k páteènímu veèeru, o víkendu ministerstvo zdravotnictví nová èísla nezveøejòuje. V sobotu ale nìkolik autonomních regionù hlásilo nové rekordní denní nárùsty.

Proti opatøením Španìlé stále protestují. Polonazí lékaøi vyšli do ulic kcùli nízkım platùm: 

Football news:

Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries
Van Persie about meeting Maradona: he kissed my left foot and said it was the same as his
Bale doesn't need to prove anything. His presence inspires the Tottenham players. Davis on the midfielder