Czech Republic

Španělé narychlo postavili nemocnici, chybí jí personál i pacienti

Nemocnici pojmenovanou po španìlské zdravotnici z 19. století Isabele Zendalové slavnostnì otevøeli v úterı. Zaøízení rozkládající se na ploše 80 000 metrù ètvereèních by èasem mìlo pojmout pøes tisíc pacientù, pro zaèátek je pøipravena ètvrtinová kapacita.

Nemocnice urèená k léèbì pacientù s covidem-19 byla postavena za sto dní a vyšla na sto milionù eur (pøibližnì 2,6 miliardy korun), tedy dvakrát více, než kolik byly pùvodnì odhadované náklady. Hlavním problémem je však nedostatek zdravotníkù a lékaøù – vedení provincie Madrid zatím sehnalo jen šestinu potøebného personálu.

Bìhem slavnostního ceremoniálu pøed nemocnicí demonstrovalo asi dvì stì zdravotnickıch odboráøù. Nelíbí se jim, že nová nemocnice odèerpá sestry a lékaøe z jinıch zaøízení, která se už nyní potıkají s vážnımi personálními problémy.

„Bez personálu žádnou nemocnici nemáte!“ „Kašlete na primární péèi!“ Takové nápisy bylo možné pøeèíst na transparentech, s nimiž odboráøi vítali lokální politiky. „Jsem znechucená, co se dìje se státními penìzi, co se dìje s penìzi nás všech,“ posteskla si agentuøe Reuters osmapadesátiletá demonstrantka Rosa.

Madrid je bezpeènı, øíká špitál u letištì

Vedení provincie Madrid tvrdí, že nová nemocnice je první svého druhu v Evropì a odlehèí ostatním nemocnicím, protože se soustøedí pouze na léèbu covidovıch pacientù. „Je mi líto, že to nìkdo kritizuje. My tady zachraòujeme životy,“ øekla agentuøe AP regionální prezidentka Isabel Díaz Ayusoová.

Umístìní nemocnice nedaleko mezinárodního letištì podle ní pøedstavuje signál pro turisty, že návštìva španìlské metropole je bezpeèná. „Velká veøejná nemocnice nemùže bıt špatnou zprávou pro všechny,“ uvedla konzervativní politièka, která kritizuje levicovou vládu premiéra Pedra Sáncheze za zavádìní restriktivních opatøení.

Agentura AP poznamenává, že nemocnici slavnostnì otevøela ve chvíli, kdy to není úplnì nutné. Zatímco ještì v øíjnu v madridském regionu pøibıvalo dennì v prùmìru pìt set nakaženıch na sto tisíc obyvatel, dnes je to asi 236. To je o ètyøicet ménì, než je španìlskı prùmìr. 

Regionální úøady však poukazují na zkušenost z jara, kdy byly nemocnice pøeplnìné a pacienti leželi na chodbách a na zemi. Na madridském vıstavišti v bøeznu vznikla improvizovaná nemocnice, která dokázala pojmout pøes pìt tisíc pacientù.

Isabel Díaz Ayusoová vìøí, že lékaøi, sestry a ošetøovatelé se do služby v nové nemocnici pøihlásí dobrovolnì. „Nábor personálu zaène postupnì a bude postupovat podle potøeb zdravotnictví,“ stojí v prohlášení jejího úøadu bez dalších detailù.

Jako pyramidy

Pro kritiky je však projekt „Enfermera Isabel Zendal“ jen ukázkou hanebného vyhazování veøejnıch penìz. „Nijak se to neliší od stavby egyptskıch pyramid,“ øekla mluvèí odborù SummAT Rosa Lópezová. „Úèelem tohoto projektu je jen proslavit ženu, která nemá žádnı soucit s obèany a už vùbec ne se zdravotníky,“ zkritizovala prezidentku provincie Madrid.

Španìlsko je jednou z nejhùøe zasaženıch zemí svìta. Dosud se potvrdilo 1,6 milionu nakaženıch, témìø 45 000 z nich zemøelo. Epidemická situace se však v posledních dnech pomalu zlepšuje. Tento tıden denní poèty nakaženıch nepøesáhly 12 500, zatímco zaèátkem listopadu se pohybovaly kolem 20 000. 

V nedìli do ulic vyšli lékaøi a zdravotní sestry aby demonstrovali proti škrtùm v rozpoètu na zdravotnictví. Asi ètyøi tisíce protestujících prošly Madridem. Zdravotníci jsou pøesvìdèeni, že je vláda v jejich boji s epidemií nechala samotné.

Football news:

Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry