Czech Republic

Soudy šly vládě do značné míry stranou, říká ústavní právník Kysela. Opatření by měla být podrobněji odůvodněná

Lidovky.cz: Co stojí vıš: základní lidská práva, nebo nouzovı stav?
Pokud vláda z hlediska lidskıch práv a svobod stanoví urèité podmínky omezení, pak ty podmínky platí za nouzového stavu. Což nemusí takhle bıt: jsou ústavní øády, dle kterıch je za vıjimeèného stavu možné omezit základní práva podstatnìji, eventuálnì je úplnì odsunout. Ale to není náš pøípad.

Lidovky.cz: To znamená, že v našem pøípadì nemùžeme práva, jako je svoboda pohybu èi právo shromažïovat se, zrušit, ale mùžeme tomu nastavit limity, jako se dìje nyní?
Ano, pøitom ale musí bıt øeèeno, za jakıch podmínek k tomu dojde. Pokud je stanoveno, že se mùžete sejít, musíte však mít roušky a dodržovat rozestupy, jde o to, že nemá-li omezení pùsobit zcela svévolnì, má bıt z nìjakého dùvodu zøejmé, proè to tak musí bıt. Od jara se toèíme poøád ve stejném kruhu, protože vláda nepøíliš zdùvodòuje, proè zakazuje tu èi onu vìc. Zdùvodnìní vypadají v zásadì poøád stejnì, a to že se nìco zakazuje nebo naøizuje, protože to pomùže k potlaèení pandemie. Jde však o to, že ona odùvodnìní by mìla bıt subtilnìjší, k èemu konkrétní opatøení míøí.

Lidovky.cz: Opatøení by tedy mìla bıt podrobnìji odùvodnìná?
Pøesnì tak. Když vám nìkdo øekne, že považuje za dùležité nosit roušky vevnitø, pøièemž venku to není nutné, a pak, po nìjaké ne úplnì dlouhé dobì, øekne, že považuje za dùležité nosit roušky i venku, mìlo by bıt zøejmé, co se stalo. Jestli se zmìnilo pùsobení viru a podobnì. Nejde jen o to, jestli to opatøení pomùže vymıtit tu chorobu, nıbrž o to, že na druhé stranì poøád nìco je – a už pøirozená svoboda, èi jednotlivá základní práva.

Zdá se, že vládì se to nedaøí do svıch úvah zahrnout. Pokud øekne, nikam nechoïte, rozhodnì nejezdìte za hranice, pak by to vyvažování mìlo bıt pøesvìdèivìjší, než že jen uvedete, že máme problém a že ho budeme øešit tímto zpùsobem.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že nìkteré zemì omezují základní práva za situací, jako je tato, ještì víc. Jak?
Nejde nutnì o tyto situace, spíš jsem chtìl øíct, že najdete rùzné historické, ale i souèasné ústavy, jež reagují na vıjimeènı stav rùznì. Tøeba souèasná francouzská ústava pracuje s rùznımi typy vıjimeènıch situací. Když by tøeba hrozil úplnı rozvrat veøejného øádu, mùže prezident republiky konat vše, aby veøejnı poøádek obnovil, nehledì na základní práva.

Kdybychom hledali historickı pøíklad, pak by to byla vımarská ústava, která v Nìmecku umožòovala pomìrnì velkı rozsah omezení základních práv, tedy že bylo hodnì situací, za kterıch ta práva neplatila. Tìch pøíkladù je víc, u nás to však takto neplatí. Není øeèeno, že tato práva neplatí, ale že mohou bıt omezována a ve chvíli, kdy se tak dìje, zkoumáme titul podmínky a míru.

Lidovky.cz: Je tedy k úvaze nìjakım zpùsobem upravit naši úpravu?
Pøedevším je potøeba se zamyslet nad ústavním zákonem o bezpeènosti, stejnì tak nad krizovım zákonem. Klíèové je však spíš to, jek je toho využíváno ze strany vlády a jak s tím pracují soudy.

Lidovky.cz: Jak s tím pracují?
Soudy šly do znaèné míry vládì stranou. V zásadì je to dáno tím, že jarní opatøení namíøená proti šíøení epidemie byla neustále mìnìna, rušena a nahrazována jinımi. Ten, kdo je danım opatøením dotèenı a chce ho napadnout, je v nevıhodì, protože než o tom zaène soud rozhodovat, všechno se tøikrát zmìní. Jde pøitom o to, do jaké míry na to soud pøistoupí. A tady na to soudy pøistoupily tak, že øeknou, že už nemají o èem rozhodovat, protože to neplatí. Pøièemž bylo evidentní, že v øadì pøípadù to skuteèné omezení základních práv poøád platí, akorát na základì opatøení jiného.

Jen ve zcela vıjimeènıch pøípadech správní soudy akceptovaly pozici žalobce a umožnily mu rùznì mìnit žalobní návrh, aby se koneènì dostaly k substantivnímu pøezkumu.

Nejsem si tedy jistı, jestli ten hlavní problém je v úpravì, nebo v urèité nonšalantnosti, s jakou vláda k omezování základních práv pøistupovala a pøistupuje. A to se obávám, že zmìnou textace právního pøedpisu nevyøeší.

Lidovky.cz: Co by to tedy vyøešilo?
Tím, že by soudy zaèaly vládu klepat pøes prsty. Pùjdou-li soudy vládì stranou, protože jde pøece o epidemii, mnohého tím nedocílí.

Lidovky.cz: Bavíme se tedy zhruba o tomtéž, jako když prezident pøekraèuje své pravomoci, a nikdo s tím pøíliš nemùže hnout?
Je to zhruba podobné, ale v tomto pøípadì je to jiné v tom, že soudce mùže bıt v mimoøádnì diskomfortním pocitu, že pokud z vládních naøízení nìco zruší, nìco se kvùli tomu stane a povede to ke spoustì mrtvıch. To je samozøejmì hroznì nepøíjemnı pocit.

Football news:

Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart
Thomas Muller: What do they say, you need to prove yourself on a windy evening in Stoke? Stuttgart is not Stoke, but their team is good
Atletico won the sixth consecutive game in La Liga, a winless streak - 25 games