Czech Republic

Soud zrušil kolaudaci části tunelu Blanka, vyhověl stížnosti spolku

„Kolaudaèní øízení bylo zrušeno a vìc se vrátila žalovanému k dalšímu øízení,“ potvrdila iDNES.cz mluvèí soudu Markéta Puci.

Trvalo dohromady ètyøi roky zkušebního provozu, než se Blanka v roce 2019 kolaudace doèkala. Ve stavebním povolení byla kolaudace podmínìna dokonèením severozápadní èásti obchvatu Prahy, èi snížením emisí v ulici v Holešovièkách.

Námìstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr døíve uvedl, že je tato podmínka neadekvátní kvùli tomu, že mìsto nemùže zajistit dostavbu státní stavby.

„Právní rozbor magistrátního odboru pozemních komunikací a drah konstatoval ve vypoøádání, že podmínka je neadekvátní a nemìla bıt ani zmínìna ve stavebním povolení. Praha nemùže zajistit stavbu jiného subjektu, což je v tomto pøípadì ministerstvo dopravy – ØSD,“ uvedl v roce 2019 radní Scheinherr.

Opìtovné udìlení kolaudace bude muset nyní znovu øešit magistrátní odbor pozemních komunikací a drah.

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher