Czech Republic

Soud zamítl stížnost Zemana ve sporu o Ošťádalovu profesuru, prezident nesmí hodnotit jeho odbornou způsobilost

Spory o jmenování Ošádala a také historika umìní Jiøího Fajta se vleèou od roku 2015. Zeman je dosud profesory nejmenoval. U Ošádala argumentoval jeho údajnou spoluprací s komunistickou Státní bezpeèností (StB).

Mìstskı soud v Praze v roce 2018 rozhodl, že prezident je povinen návrhu na jmenování vyhovìt, ledaže by zjistil, že jmenovací øízení bylo zatíženo vadami, které by mohly mít vliv na jeho vısledek. Podle mìstského soudu tak mùže prezident posuzovat zákonnost jmenovacího procesu, nikoliv kvalifikaci a osobnostní pøedpoklady konkrétních adeptù.

Ani napodruhé však Zeman Ošádala nejmenoval. Argumentoval tím, že univerzita nevedla øízení o Ošádalovì jmenování øádnì, protože pøešla nesoulad jeho stykù s komunistickou Státní bezpeèností a etického kodexu školy. Podle NSS se prezident snažil navodit dojem, že zjistil závažné procesní nedostatky v øízení o profesuøe, ve skuteènosti ale sám hodnotil morální pøedpoklady Ošádala. Poèínal si tak v rozporu se závaznım právním názorem správních soudù.

„By tedy stìžovatel (prezident) tvrdí, že orgány vysoké školy vycházely z neúplnıch informací, je nutno uzavøít, že stìžovatel zjevnì nerespektoval závaznı právní názor vyslovenı v pøedcházejícím zrušujícím rozsudku mìstského soudu, kterı stìžovateli stanovil mantinely, v nichž se mùže v rámci svıch rozhodovacích kompetencí pøi jmenování profesorù pohybovat,“ stojí v rozhodnutí NSS.

Pražskı hrad se k rozhodnutí soudu nevyjádøil. „Záležitost ponecháme bez veøejného komentáøe,“ napsal mluvèí prezidenta Jiøí Ovèáèek na dotaz, jak nyní bude Zeman postupovat.

V rozhodnutí Zeman poukazoval na to, že o Ošádalovì dlouholeté spolupráci s StB svìdèí svazek zachovanı v Archivu bezpeènostních složek. Fyzik už døíve pøiznal, že StB poskytoval krycí adresu, kam si nechal zasílat zahranièní korespondenci. Uvedl k tomu, že byl mladı a naivní.

Loni v listopadu NSS zamítl také Zemanovu stížnost ve sporu o jmenování historika umìní Jiøího Fajta profesorem. Také v pøípadì Fajta justice dospìla k závìru, že prezident chyboval, když návrhu nevyhovìl s odkazem na údajnì nepravdivé èi zavádìjící informace pøedkládané Fajtem.

Hrad v minulosti také vyslovoval právní názor, že na jmenování profesorem není právní nárok a že prezident nemùže bezmyšlenkovitì podepisovat návrhy. Mìstskı soud ale dospìl k závìru, že jde o pravomoc založenou zákonem o vysokıch školách, nikoliv o ústavní pravomoc, jako je tøeba veto zákonù nebo jmenování generálù, a že prezident vystupuje jako správní orgán.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7