Czech Republic

Softbalový třesk v Kunovicích. Křivák složil funkci šéfa i trenéra

„Cítil jsem, že je potøeba, aby žezlo pøevzal nìkdo jiný, alespoò na nìjakou dobu,“ vysvìtlil Køivák svoji rezignaci, ke které pøispìla také turbulentní koronavirová éra.

Zùstat u extraligového týmu žen jste nechtìl?
Od nìho jsem mìl odejít už dávno. Neznám moc lidí, kteøí trénují jedenáct let jeden tým. Vždycky se ho daøilo obèerstvit nìjakou zmìnou v kádru, konèily generace, vycházelo to. Ale pøesluhoval jsem. Do play off jsme se dostávali každý rok, ale nakonec medailí tolik nemáme. Jednu støíbrnou a tøi bronzové.

Odstøihl jste se od klubu úplnì?
To ne. Ale v téhle chvíli pro mì není sport prioritou jako posledních jedenáct let. Povedlo se nám dotáhnout druhou fázi rekonstrukce areálu na Mlatevni. Roly hrála i covidová situace. Sport to má tìžké. Psychicky to bylo nároèné. Nastal èas se vìnovat nìèemu jinému a softbal mít jako koníèka. Neøíkám, že úplnì konèím. Jsem pøipravený vypomáhat u nìjakého týmu nebo v rámci areálu. Mùžu pomoct pøi organizaci mistrovství Evropy žen do 22 let v roce 2022.

Èeho si za tìch jedenáct let práce pro klub nejvíce vážíte?
Urèitì všech lidí, kteøí to se mnou vydrželi. Za jedenáct let jsme vybudovali sportovní kolos. Ze starého škvárového fotbalového høištì jsme udìlali areál evropského støihu. Když jsem pøebíral klub, tak jsme mìli pìt týmù. Dnes máme kompletní strukturu od pøípravky po dospìlé, áèka a béèka mužù i žen. Každá kategorie má dva a více trenérù, zajištìné financování. Je za námi kus práce.

Takže nemáte strach, co bude s klubem dál?
Principy jsme nastavili tak, že oddíl mùže pøevzít kdokoliv. Lidí, kteøí se kolem softbalu v Kunovicích pohybují, je dostateèné množství, což se potvrdilo pøi výbìru pøedsedy (Milan Zedník) i trenéra extraligových žen (Pøemysl Beránek). Jsem rád, že klub nestojí na jednom èlovìku.

Je pravda, že se vracíte ke slovenské reprezentaci žen?
Situace není jednoduchá, ale vìøím, že se dohodneme pro letošní rok, kdy by mìl být vrchol na èervencovém mistrovství Evropy v Itálii.

Football news:

Maybe Zlatan will return to the national team. It still shows unrealistic results. Starfelt about Ibrahimovic
Alisson's father drowned in Brazil. He dived off the dam
Jordan Henderson will miss at least 4-6 weeks due to a groin injury
Goals by Giroud, Mbappe and Mendy claim the title of the best in the first matches of the 1/8 final of the Champions League
Gladbach midfielder Neuhaus: You need to play bolder in the second leg against City
Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different