logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Sociální demokracii se nepodařilo vyloučit Foldynu ze strany. Ve vedení se nenašlo dost hlasů

Foldyna spolustraníky nedávno pobouøil vırokem, že by podporoval rekonstruovanou vládu Andreje Babiše (ANO) v pøípadì, že by ji opustila ÈSSD. Proti poslednímu Foldynovu vyjádøení, že poslanci ÈSSD chtìjí ve Snìmovnì využít tajné hlasování o ústavní žalobì na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy k tomu, aby se svımi hlasy kšeftovali, se ohradil šéf ÈSSD Jan Hamáèek.

Hamáèek dnes podle Foldyny argumentoval tím, že poslanec veøejnì kritizuje postoje vedení, vyèetl mu i postoje v zahranièní èi sociální politice. „Rozvinula se velká diskuse v tom sále, bylo zajímavé, že nìkteøí lidé, se kterımi se naprosto neshoduji na nìkterıch principech politiky, ale shodujeme se, že èlovìk má právo na názor, hlasovali proti,“ øekl Foldyna novináøùm po jednání.

Foldyna dodal, že pro jeho vylouèení hlasovalo 29 èlenù pøedsednictva. „Nicménì kvórum bylo tuším 31, takže se mì nepodaøilo vylouèit,“ uvedl. Ocenil, že se našlo dost èlenù pøedsednictva, kteøí vnímají politiku jako službu, ne mocenskı nástroj. „Pøestože máme tøeba s kolegy naprosto jinı názor a v máloèem se shodneme, tak hlasovali proti tomu,“ uvedl.

Ústecká ÈSSD vedená Andrtem pøed mìsícem vyzvala Hamáèka k rezignaci. Krajské pøedsednictvo v usnesení oznaèilo za prokázané, že projekt úèasti ÈSSD v menšinové vládì je neúspìšnı. Kritizovalo i Hamáèkovo vyjednávání ve sporu o jmenování Michala Šmardy ministrem kultury. Podle informací z jednání pro jeho vylouèení bylo 28 èlenù pøedsednictva.

Themes
ICO