Czech Republic

Sněmovní výbor probere zejména výroky Volného. Potyčku prověřují policisté

Konflikt se odehrál minulý týden pøi jednání dolní komory o prodloužení nouzového stavu. Nastal potom, co místopøedseda Snìmovny Tomáš Hanzel (ÈSSD) po varováních vypnul Volnému pøi vystoupení mikrofon se zdùvodnìním, že nemluví k tématu. Volný pøišel mluvit na místo pøedsedajícího, jak pøed tím avizoval. Hanzel se mu v tom snažil zabránit. Na pomoc mu pøišlo nìkolik poslancù. Po kratší strkanici Volný místo v doprovodu policejní ochranné služby opustil.

Volný ve vystoupení oznaèil ÈSSD za zkorumpovanou politickou partaj a její èleny za zbabìlce a pokrytce. Grospiè to pokládá za nepøístojný slovní projev. V projednávání fyzické potyèky by výbor podle nìho pokraèoval až podle výsledku policejného provìøování. Tøetí záležitost se týká toho, že Volný a jeho kolega Marian Bojko odmítají ve Snìmovnì nosit roušky. „Podnìtem, který se týká nošení roušek, se zabývá už správní orgán. Musíme poèkat, jak rozhodne,“ uvedl Grospiè.

Vyjádøení Vondráèka

Výbor se incidentem zabývá mimo jiné z podnìtu pøedsedy Snìmovny Radka Vondráèka (ANO), kterého si na úterní jednání pozval jako prvního. Vondráèek by uvítal, kdyby se výbor nezabýval jen potyèkou, ale také Volného vyjádøeními na mikrofon a zpùsobem jeho chování. Mùže to být podle Vondráèka užiteèné i do budoucna, pokud by se nìco takového mìlo opakovat.

Pokud jde o to, že poslanec Volný nenosí roušku, dal by Vondráèek pøednost tomu, aby to øešil pøíslušný orgán a uložil sankcí. „Je to zkrátka pøestupek je to porušení vládního opatøení. A zatímco naše rozhodnutí, tìch co øídili schùzi v dopoledních hodinách, bylo to ignorovat, protože to byla v podstatì cílená provokace, tak bohužel se ukázalo po obìdì, že to nemùžeme ignorovat, že potom se to jenom eskaluje. Tudíž v tuto chvíli každé další nenošení je podle mì dalším porušením vládního opatøení, je to další pøestupek, opakovaný. To znamená, ten kdo to bude následnì øešit, tak mùže uložit i vyšší sankci,“ øekl Vondráèek novináøùm.

Pokud by se Volný u pøíslušného orgánu domáhal své pøestupkové imunity, což podle Vondráèka mùže, tak skonèí opìt u mandátového výboru, uvedl pøedseda Snìmovny. „A mandátový a imunitní výbor mùže uložit sankce do výše, jak stanoví pøíslušný pøedpis. A pøi opakovaném to mùže být vyšší,“ dodal.

Neoèekává, že by se kauza rozhodla ještì dnes. Oèekává jasnou odpovìï na to, jak se bude dál postupovat procesnì, napøíklad jakou èást Volného jednání bude výbor øešit. „Zda napøíklad, protože tady je to na hranì, možná za hranou výtržnictví ve smyslu trestního zákoníku, v tom pøípadì by mohl mandátový a imunitní výbor rozhodnout, že tu vìc pøeruší a vyèká vyjádøení orgánù èinných v trestním øízení,“ míní Vondráèek. Pokud by tyto orgány konaly, pak bude rozhodovat plénum o vydání poslance Volného k trestnímu stíhání.

Poslance Bojka Vondráèek za nenošení roušky napomenul. Poté si Bojko roušku nasadil. „To, že ten pøestupek spáchal, je zase vìc pøíslušného orgánu,“ uvedl Vondráèek.

Pøed èleny výboru by mìli pøijít i aktéøi konfliktu vèetnì Hanzela a Volného, kterého vyslechnou jako posledního. Èlenové výboru také zhlédnou videozáznam konfliktu.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7